Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Xawery Maria Brzoza
Główny adres email
Xawery.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Sztuki

  Zakres obowiązków badawczych:

  1. prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;
  2. pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  3. rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  4. aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
  5. udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
  6. doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
  7. wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków w obszarze badawczym.

  Zakres obowiązków dydaktycznych:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  2. terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  3. udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  4. przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć;
  5. opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  6. opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  7. przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo;
  8. podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  9. dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  10. wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

  Zakres obowiązków organizacyjnych:

  1. praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  2. praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  3. organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  4. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  5. pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
  6. inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
  7. wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków organizacyjnych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela