Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alina Maria Sosna
Główny adres email
Alina.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopień doktora nauk humanistycznych (specjalność: historia nowożytna - historia architektury) uzyskała na podstawie dysertacji „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury” (promotor: prof. UŁ dr hab. T. Bernatowicz).

Wykonawca merytoryczny w grancie NPRH „Wspólne dziedzictwo polsko-saskie. Polonica w zbiorach rysunków architektonicznych z XVIII w. w Dreźnie”, realizowanym w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik grantu NCN „Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatów".

Sekretarz naukowy czasopisma "TECHNE. Seria Nowa".

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (stanowiącego część International Society for Eighteenth-Century Studies) oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

- monografie:

- Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury, Łódź 2021.

- Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017.

- artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

- Projekty Giovanniego Battisty Gisleniego dla warszawskiej jurydyki Leszczyńskich w zbiorach drezdeńskich, „Roczniki Humanistyczne” 2021, nr 4, s. 135–157.

- Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców, [w:] Miraże natury i architektury. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2021, s. 221-244.

- Rokokowe rzeźby z ogrodzenia pałacu Mniszchów w Gdańsku. Autorstwo - styl - program ikonograficzny, „Porta Aurea” 2021, t. 20, s. 26-55.

- Warszawa i Łowicz. Dwie kolegiackie kaplice Chrystusa Ukrzyżowanego w XVIII stuleciu, „TECHNE. Seria nowa” 2020, nr 1 (5). s. 61-94, [A. Barczyk, J. Sito].

- „Z wyrażeniem herbów kolligatów…”. Motywy radziwiłłowskie w dekoracji architektonicznej i wyposażeniu pałacu wiśniowieckiego w drugiej połowie XVIII stulecia, [w:] Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, D. Rutkowska-Siuda, Łódź 2020, s. 244-259.

- Architektura neogotycka na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzieje i wymowa ideologiczna założeń rezydencjonalnych, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom XIII, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2020, s. 303-332.

- Ołtarze kościoła pocysterskiego w Lądzie, a zagadnienie śląskich wpływów artystycznych w Rzeczypospolitej, [w:] Lenda novi aevi, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 50-73, [A. Barczyk, J. Sito].

- Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku XIV: Twórca i dzieło, red. I. Rolska, Lublin 2019, s. 175-198.

- Pałac „jakoż nigdzie w Polsce nie masz”. Saskie inspiracje w architekturze warszawskiej rezydencji marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha, „Biuletyn Historii Sztuki” 2019, t. 81/3, s. 415-440.

- „Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej”. Architektura i wyposażenie rezydencji w czasach Jana Karola Mniszcha, [w:] Residentiae tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych , red. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2019, s. 15-40.

- Książe, „co krajowi byt swój poświęcił”. Portrety IX ordynata Ołyckiego, pułkownika Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813), [w:] „Олика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі”, Łuck 2018, s. 53-66.

- Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Źródła do dziejów architektury i wyposażenia, [w:] Historia - konserwacja - rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 99-119.

- Architektura kościoła pobernardyńskiego w Świętej Annie koło Przyrowa. Kompozycja brył i struktura wnętrza, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 79-96.

- „Akacyja biała z Łazienek (…), Thuja occidentalis z Królikarni”. Założenie pałacowo-ogrodowe w Dęblinie w drugiej połowie XVIII stulecia [w:] Ars et Scientia. T. 8, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 19-34.

- Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie. Forma architektoniczna i jej geneza = The Embassy of the Kingdom of Belgium in Warsaw. Architectural forms and their origin, [w:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska, Łódź 2016, s. 95-107.

- Księgozbiór pałacowy w Wiśniowcu w świetle inwentarza z ok. 1760 roku [w:] III Ogólnopolski Kongres Historii Sztuki, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 5-21.

- Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, t. XXII/2 (44), 2015, s. 101-121.

- The Oldest Church in Częstochowa in the Context of Secular and Clerical Patronage, [w:] Ars et Scientia. T. 5, red. K. Stefański, Łódź 2014, s. 5-14.

- Kościół pw. św. Zygmunta w Częstochowie, Almanach Częstochowy" 2013, s. 97-120.

- Architektura i wyposażenie kościoła pw. śś. Rocha i Sebastiana w Częstochowie. Zarys dziejów, „Almanach Częstochowy” 2012, s. 95-119.


Wybrane osiągnięcia naukowe:

- Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za monografię „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury” (2021).

- Grant NCN "Miniatura" (2021).

- Wyróżnienie za rozprawę doktorską (UŁ, 2020).

- Nagroda Naukowa Rektora UŁ (2018).

- Medal Alumno Laude Dignissimo (UŁ, 2018).

- Nagroda Rektora UŁ (2017).

- Międzynarodowy certyfikat „Europass-Mobility”: „Job-related, language skills and competences acquired” (2008).

- Wyróżnienie za działalność doktorancką na rzecz UŁ (2016).

- Nagroda Fundacji UŁ za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (2015).

- Medal UŁ „Za Chlubne Studia” (przyznany dwukrotnie: 2013; 2015).

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (przyznane trzykrotnie: 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015).


Link do profilu na stronie Academia.edu:

http://lodz.academia.edu/AlinaBarczyk


Zainteresowania naukowe

W swoich badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące architektury XVII-XVIII wieku, problematyki rodów marszałkowskich, dziejów rodziny Mniszchów, programów funkcjonalno-ideowych rezydencji magnackich oraz sztuki czasów saskich. Szczególną uwagę poświęca nowożytnej architekturze Warszawy.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Architektury

  Pracownik badawczo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela