Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksy Dąb
Główny adres email
Aleksy.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie

- Studia licencjackie: Instytut Słowianoznawstwa w Równem Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego, Wydział Stosunków Międzynarodowych, informacja międzynarodowa, 1998;

- Studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, nauki o polityce, 2000;

- Studia doktoranckie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, nauki o polityce, 2005.

- Stopień i tytuł naukowy (dyscyplina, rok uzyskania)

- Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, 2010.

- Doktor habilitowany nauk teologicznych, 2020.

Zajmowane stanowisko (nazwa stanowiska, rok awansu)

- Adiunkt w Instytucie Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki, od 2018 r.

Osiągnięcia naukowe

Publikacje

a. monografie

1.Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914–2003), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019;

2.Antropologia wiary w życiu i nauczaniu teologicznym metropolity Antoniego Blooma (1914–2003), Lublin 2013;

3.Polityka cerkiewna Ukrainy w okresie rewolucji 1917–1920, Lublin 2012;

b. artykuły naukowe 27

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe/dydaktyczne

 • Studia nad kulturą i religią bizantyjsko-ruskiego kręgu kulturowego: słowiański wymiar Kościoła wschodniego: Morawia, Polska, Ruś: teologia, kultura, sztuka, polityka, język;
 • Studia lingwistyczne i translatologiczne: język rosyjski w czasoprzestrzeni historycznej – język staroruski, język cerkiewnosłowiański, historia języka rosyjskiego, neologizmy, anglicyzmy, współczesny rosyjski język specjalistyczny;
 • Studia z antropologii: współczesna prawosławna psychologia i bioetyka;
 • Studia emigrantologiczne: rosyjska emigracja I fali, duchowość i religia na emigracji;
 • Sztuczna inteligencja w programach do tłumaczenia ustnego i pisemnego (AIT), tłumaczenie audiowizualne (AV), tłumaczenie symultaniczne (SI), tłumaczenie konsekutywne (CI).
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa

  Badania w zakresie rusko-bizantyjskiego kręgu cywilizacyjnego (religia, kultura, język, polityka); historii języka rosyjskiego, historii języka cerkiewnosłowiańskiego, historii Rosji i Ukrainy, tłumaczenia AVT, tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenia konsekutywnego, przekładu tekstów specjalistycznych, semantyki i stylistyki, tekstów naukowych i publicystycznych, marketingu politycznego i gospodarczego, negocjacji w biznesie.

  Prowadzone przedmioty:

  - Historia języka rosyjskiego

  - Tłumaczenie ustne

  - Tłumaczenie specjalistyczne

  - Elementy folkloru i tradycji prawosławnych

  - Dokumentacja handlowa w języku rosyjskim

  - Pisanie tekstów dziennikarskich

  - Tłumaczenie audiowizualne

  Funkcje w Instytucie Rusycystyki:

  - Kierownik Zespołu ds. Promocji Kierunku

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela