Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Witold Maria Klon
Główny adres email
Witold.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

1997-2002 – studia magisterskie z medalem „Za chlubne studia”

2002-2007 – studia doktoranckie

od 2008 r. doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Diatopische lexikalische Varianten im überregionalen Deutsch. Eine korpusgestützte Analyse der im Duden-Deutsches Universalwörterbuch erfassten Lexeme

od 2020 r. - doktor habilitowany nauk humanistycznych na podstawie cyklu artykułów pt. Masa krytyczna i punkt zwrotny w procesie zapożyczania się języka niemieckiego. Język francuski jako główne źródło zapożyczeń wyparty przez język angielski


Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

2002-2003 – doktorant w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego (Zakład Językoznawstwa Stosowanego)

od 2004 asystent w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego (Zakład Językoznawstwa Stosowanego)

od 2008 adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego (Zakład Językoznawstwa Stosowanego) (obecnie: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Językoznawstwa Niemieckiego)

Osiągnięcia naukowe

a) W latach 2008-2019 opublikowałem jedną monografię i 40 artykułów naukowych.

Monografia pt. Regionale Varianz in ihrer Wechselbeziehung zum Standarddeutschen ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i stanowi mocno zmodyfikowaną i rozszerzoną wersję mojej dysertacji. Poruszam w niej problem diatopicznych wariantów leksykalnych i ich przenikania z jednego obszaru językowego do innego, koncentrując się przede wszystkim na osi północ-południe. Jedną z części książki stanowi nowatorska analiza ponadregionalnych leksemów z regionalnymi konstytuentami, jak np. Borkenkäfer, Lausbub, Tausendfü(ß)ler, Sauerrahm etc.

Opublikowane przeze mnie artykuły naukowe są zróżnicowane tematycznie, gdyż od samego początku pracy naukowo-dydaktycznej na UŁ moje zainteresowania naukowe kształtowały się wielotorowo. Głównych tematem moich badań są zapożyczenia w niemczyźnie. Oprócz tego jestem również autorem artykułów o tematyce frazeologicznej, leksykologicznej, leksykograficznej i pragmalingwistycznej. W swoim dorobku mam również artykuły z zakresu gramatyki opisowej, wariantów regionalnych oraz badań diachronicznych.

b) Jestem współautorem czterech słowników – dwóch frazeologicznych (w tym jednego online, będącego jednocześnie projektem badawczym pod kierunkiem prof. Ryszarda Lipczuka (USz),finansowanym przez Ministerstwo) oraz dwóch ogólnych słowników bilateralnych – w tym nowoczesnego słownika glottodydaktycznego wg oryginalnego projekturenomowanego wydawnictwa Hueber.

c) Jestem (współ)autorem 15 publikowanych recenzji książek naukowych. Większość z nich ukazała się w międzynarodowym piśmie naukowym Kritikon Litterarum wydawnictwa De Gruyter, z którym nawiązałem stałą współpracę, dzięki czemu otrzymuję regularnie nowości wydawnicze do recenzji.

d) Szczególnym wyróżnieniem i docenieniem mojego doświadczenia w dziedzinie leksykologii i leksykografii było zlecenie mi przez Sąd Okręgowy (XXV Wydział Cywilny) w Warszawie jako biegłemu sądowemu pisemnej ekspertyzy porównawczej dwóch słowników prawniczych pod kątem możliwości wystąpienia plagiatu w jednym z nich. Była to głośna sprawa (pisano i mówiono o niej w ogólnopolskim mediach), gdyż dotyczyła sędziego Trybunału Stanu i wybitnego prawnika o inicjałach B.B., oskarżonego przez powódkę dr A.K. o splagiatowanie jej słownika.

e) Wyniki swoich badań przedstawiłem na 14 konferencjach o charakterze międzynarodowym (jeden raz ze względu na chorobę był to udział zaoczny). Mój referat został również przyjęty na konferencję frazeologiczną we Wrocławiu, która odbędzie się 23.05.2019 r.

f) Ponadto popularyzowałem dwukrotnie zagadnienia leksykologiczne (diatopiczne warianty języka niemieckiego oraz występowanie w niemczyźnie zapożyczeń z języka angielskiego) na Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki w latach 2011-2012.

g) Jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich.

h) Zajmuję się również działalnością wydawniczą. W latach 2011-2014 pełniłem funkcję sekretarza pisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, choć regularnym redagowaniem tomów zajmuję się już od 2007 r. Od 2015 r. decyzją Rektora UŁ pełnię funkcję redaktora naczelnego ww. pisma.

i) Jestem również aktywny na polu przekładowym. Jestem jednym z tłumaczy Kroniki Getta Łódzkiego - z jęz. polskiego na niemiecki w wydaniu niemieckim oraz z niemieckiego na polski w wydaniu polskim.

j) Moje wielotorowe zainteresowania naukowe (oprócz tematyki zapożyczeń również leksykologia i leksykografia, frazeologia, traduktologia, języki fachowe, gramatyka, pragmatyka językowa, diatopiczne warianty regionalne niemczyzny) wykorzystałem przy wypromowaniu 9 magistrów i 55 licencjatów. Byłem również recenzentem 6 prac magisterskich i 17 prac licencjackich.

k) Byłem wieloletnim lektorem języka niemieckiego w łódzkim oddziale Instytutu Goethego. Posiadam uprawnienia egzaminatorskie na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2).

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

  Pracownik naukowo-dydaktyczny.

  Pełnione funkcje:

  Redaktor naczelny pisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica

  Moje zainteresowania naukowe:

  • wyrazy obce / anglicyzmy
  • regionalne warianty niemczyzny
  • leksykologia
  • leksykografia
  • frazeologia
  • translatoryka
  • lingwistyka kontrastywna
  • pragmalingwistyka
  • słownictwo kulinarne


  Prowadzone zajęcia:

  • seminarium magisterskie
  • seminarium licencjackie
  • gramatyka opisowa - wykład
  • gramatyka opisowa - ćwiczenia
  • gramatyka kontrastywna
  • gramatyka historyczna
  • gramatyka praktyczna
  • tłumaczenia pisemne
  • PNJN - poziom C2
  • zagadnienia leksykologiczne i leksykograficzne w słownikach
  • diatopiczne warianty leksykalne
  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela