Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Topola
Główny adres email
Joanna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka studiów na kierunku etnologia (specjalizacja: antropologia kultury) na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (1999). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała decyzją Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w 2002 roku.

Od 2002 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Badań Edukacyjnych w Zakładzie Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2021 roku zatrudniona w Zakładzie Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego.Osiągnięcia naukowe

W jej dorobku znajdują się dwie pozycje zwarte (Szkolne rytuały i obrzędy w kontekście mitycznej podróży bohatera, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, ss. 196; O trwaniu i zmianie - Studium historyczno - etnologiczne nadwarciańskiej wsi Jarocice, Wydawnictwo WCS, Łódź 2012, ss. 214). Opublikowała kilkadziesiąt rozdziałów w monografiach oraz artykułów w periodykach. Prezentowane publikacje mieszczą się w obszarze: teorii wychowania, antropologii kulturowej, pedagogiki szkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki międzykulturowej, socjologii kultury i socjologii wychowania/edukacji. Jest recenzentem w czasopiśmie Interdyscyplinarne Studia Społeczne, wydawanym w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, redaktorem tematycznym i recenzentem w periodyku Kultura i Wychowanie WSHE w Łodzi, współpracuje także jako recenzent z Czasopismem Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN Parezja oraz rocznika Ars Edukandi (wyd. Uniwersytet Gdański). W październiku 2003 roku otrzymała Nagrodę indywidualną I stopnia J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania naukowe

Pedagogika szkolna i wczesnoszkolna;

Konteksty społeczno-kulturowe wychowania i edukacji;

Wielokulturowość, integracja, koncepcja edukacji włączającej


Stanowiska
 • adiunkt Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych, m.in.:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych, m.in.:

  • prowadzenie i uczestnictwo w pedagogicznych badaniach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych, m.in.:

  • praca w wydziałowych organach kolegialnych Uczelni;
  • praca w komisjach egzaminacyjnych;
  • współudział w organizowaniu konferencji;
  • uczestnictwo we współpracy z otoczeniem w celu popularyzacji nowatorskich koncepcji pedagogicznych w środowisku oświatowym.
  Pokaż więcej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela