Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Sosna
Główny adres email
Magdalena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Specjalność naukowa: językoznawstwo, przekładoznawstwo Studia i stopnie naukowe: 1988 - 1993 studia magisterskie w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ październik 1993 tytuł magistra filologii romańskiej 1992 - 1993 studia w Paryżu, na Uniwersytecie Sorbonne Paris IV, w Instytucie Studiów Iberoamerykańskich, ze specjalizacją językoznawczą z zakresu języków romańskich i aplikatywną w zakresie problematyki przekładu. 1994 – 1998 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. maj 1998 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Sources et formes d’amplification dans les textes littéraires au cours du processus de traduction du français en polonais. marzec 2013 stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii L’humour dans la communication – la communication de l’humour. Études sociopragmatique du fonctionnement intra- et interlinguale de l’humour verbal. Przebieg pracy zawodowej: 1993 - 1994 lektor języka francuskiego w Zakładzie Nauczania Języków Romańskich Katedry Filologii Romańskiej UŁ 1994 – 1998 doktorantka w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ 1994 – 1995 nauczyciel języka francuskiego w VI LO w Łodzi 1998 – 2007 adiunkt w Zakładzie Nauczania Języków Romańskich Katedry Filologii Romańskiej UŁ 2007 - 2016 adiunkt w Zakładzie Traduktologii Języków Romańskich (od 2011 – Zakładzie Językoznawstwa Romańskiego i Traduktologii) KFR UŁ 2010 – 2011 wykładowca Podyplomowego Studium Translacji UŁ Funkcje pełnione w UŁ: 1998 – 2003 członek Rady Wydziału Filologicznego UŁ 1998 – 2007 pełnomocnik KFR ds. śródrocznych studenckich praktyk pedagogicznych 2002 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2005 – 2006 koordynator kierunkowy Sokrates/Erasmus/ECTS od 2016 Kierownik Zakładu Traduktologii Języków Romańskich w Instytucie Romanistyki UŁ Działalność organizacyjna w UŁ: 2000 - do dzisiaj sekretarz sekcji francuskiej Duo Colloquium „Translation and Meaning”, organizowanej przez Wydział Filologiczny UŁ Instytut Anglistyki 1995 sekretarz Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Synonimia, metonimia ,organizowanej przez Katedrę Filologii Romańskiej 2002 sekretarz międzynarodowej konferencji Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique, organizowanej przez KFR UŁ Funkcje pozauczelniane: 1994 – 2009 sekretarz i egzaminator Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego 1993 – 1998 tłumacz języka francuskiego przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Staże naukowo-dydaktyczne oraz naukowe stypendia zagraniczne: 1997 staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie w Besançon (Francja) z zakresu nauczania języka francuskiego 1995 staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Rennes II z zakresu traduktologii 1999 staż naukowo-dydaktyczny w Alliance Française de Paris 2001 stypendium Rządu Francuskiego – pobyt naukowo-badawczy w Université Paris 13 1998 – 2008 kwerendy biblioteczne prowadzone w bibliotekach uniwersyteckich w Paryżu i Madrycie 2009 seminarium organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Ambasadę Francji: „Les nouvelles technologies au service des cours de littérature, culture française et francophone” 2010 stypendium LLP-Erasmus: Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility, Uniwersytet Paris 7 Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Językoznawcze TERTIUM Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Realizowane programy badawcze (programy finansowane przez UŁ z dotacji na badania własne): 1. Ramy i modele interpretacyjne tekstów o charakterze perswazyjnym: analiza środków językowych i ich ekwiwalenty w przekładzie 2. Przekład komizmu słownego Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ: zajęcia specjalizacyjne z przekładu, przekład literacki, przekład tekstów użytkowych i specjalistycznych, wykład z teorii przekładu, gramatyka opisowa języka francuskiego (składnia, fonologia), dydaktyka języka francuskiego jako obcego, seminarium licencjackie z dydaktyki FLE, zajęcia z praktycznej nauki języka francuskiego (gramatyka, analiza tekstów, podręcznik, teksty specjalistyczne, fonetyka), seminarium magisterskie, wykład monograficzny przekładoznawczy.

Employment (1)

 • Sort
  • Uniwersytet Łódzki: Lodz, PL

   1998-10-01 to present | dr hab. (Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki, Zakład Traduktologii Języków Romańskich)Employment
    Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source

  Education and qualifications (3)

  • Sort
   • Uniwersytet Łódzki: Lodz, PL

    2007 to 2013 | Habilitacja (Wydział Filologiczny )Education
     Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
    • Uniwersytet Łódzki: Lodz, PL

     1994 to 1998 | Doktorat (Instytut Romanistyki Wydział Filologiczny)Education
      Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
     • Universite Paris Sorbonne 4: Paris, FR

      1993 to 1995 | Master (Departement d'Etudes Iberoamericaines)Education
       Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source

     Works (10 of 10)

     • Sort
      • Differentes approches traductologiques face au probleme de l'amplification en traductionLe poids des mots. Hommage a Alicja Kacprzak

       2018 | book-chapter
        Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
       • L'adjectif epithete en francais, espagnol et polonais - etude contrastiveWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

        2018 | book
         Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
        • La elaboracion del diseno curricular en lenguas extranjeras. Propuestas y perspectivasSABIR Ediciones

         2018 | book
          Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
         • La vie en rose. El lexico cromatico en espanol y en francesAsociacion Cultural y Cientifica Iberoamericana

          2018 | book
           Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
          • Les facteurs d'equivalence dans la traduction de l'humour verbalStudies in Language 42. Translation and Meaning

           2016 | journal-article
            Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
           • L'humour verbal et la politesse - double enjeu dans la communicationL'eloquence des gestes. Enjeux linguistiques et interculturels de la politesse

            2015 | book-chapter
             Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
            • Les connecteurs discursifs comme moyen de produire un effet humoristique dams "La vie devant soi" de Romain Gary et sa traduction en polonais - etude traductologiqueStudia Romanica Posnaniensia XL/3

             2013 | journal-article
              Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
             • Les parametres socioculturels de la traduction de textes humoristiquesTranslation and Meaning Part 10

              2013 | book-chapter
               Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
              • L'humour dans la communication - la communication de l'humour. Etude sociopragmatique du fonctionnement intra- et interlingual de l'humour verbalWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

               2012 | book
                Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source
               • Sources et formes de l'amplification dans les traductions litteraires du francais en polonaisOficyna Leksem

                2003 | book
                 Source: Magdalena Szeflińska-Baran Preferred source

               Record last modified Apr 21, 2021 6:03:42 PM

               11,438,782 ORCID iDs and counting. See more...

               Osiągnięcia naukowe
               Zainteresowania naukowe
               Stanowiska
               • profesor uczelni Zakład Traduktologii Języków Romańskich

                Kierowanie działalnością naukową i dydaktyczną Zakładu w zakresie teorii i praktyki różnych typów przekładu (przekład literacki, przekład specjalistyczny, audiowizualny, ustny) w obrębie języków romańskich głównie francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

                Godziny pracy

                • Poniedziałek
                • Wtorek
                • Środa
                • Czwartek
                • Piątek
                • Sobota
                • Niedziela