Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Eliza Maria Dąb
Główny adres email
Eliza.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowanie ekosystemów rzecznych, zarówno tych naturalnych jak i poddanych antropopresji, wpływu zbiorników zaporowych na biocenozę rzeki poniżej tamy oraz zależności troficznych w ekosystemach lotycznych. Zagadnienia, nad którymi pracuję pozwolą bliżej poznać wpływ czynników antropogenicznych na biologię i ekologię organizmów żyjących w rzekach przegrodzonych hydrokonstrukcjami (tamy, jazy).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Biologia i ekologia owadów wodnych

Ekologia ochotkowatych (Chironomidae, Diptera):

 • skład, struktura zgrupowań, refugia,
 • produktywność w rzekach nizinnych o różnej rzędowości.

Strategie życiowe owadów (Chironomidae) w rzekach naturalnych i antropogenicznie zmienionych.

Rola owadów (Chironomidae) w sieciach troficznych rzek.

Dryf bezkręgowców wskaźnikiem oceny jakości wód.

Ocena zasobów pokarmowych i ich rozdział między gatunkami ryb o różnej strategii żerowania.

Interakcje międzygatunkowe bezkręgowców wodnych.

Stanowiska
 • stanowisko naukowo-dydaktyczne Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • udział w komercjalizacji wyników badań.

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
  • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela