Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Klon
Główny adres email
Beata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyłam w 1996 roku. Uzyskując w 2011 r. stopień doktora habilitowanego pracuję na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. Najważniejsze etapy mojej edukacji i przebiegu kariery zawodowej wyznaczają kolejne "kamienie milowe":

 • 1991-1996 r.: Studia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), specjalizacja: mikrobiologia
 • 1993 r.: Krótki intensywny kurs: Environmental Conservation and Agricultural Entrepreneurship, University of Wolverhampton (Anglia), Agricultural Teacher Training College in Hertogenbosch (Holandia)
 • 1996 r.: Obrona pracy magisterskiej pt. “Dysfunkcje swoistej odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu gronkowcem złocistym u myszy poddanych długotrwałej implantacji” i uzyskanie stopnia magistra
 • 1996-1998 r.: Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • 1998-2000 r.: Stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Infekcyjnej, Instytutu Mikrobiologii i Immunologii, Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2000 r.: Obrona pracy doktorskiej pt. “Zmienność fenotypowa klinicznych szczepów Staphylococcus aureus.” i nadanie stopnia doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie: biologia, w zakresie: mikrobiologia
 • I–XII 2001 r.: Staż naukowy w the Center for Neurovirology and Cancer Biology, Temple University, Philadelphia, USA
 • 2000-2011 r.: Stanowisko adiunkta w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej (dawny Zakład Biologii Infekcyjnej), Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytetu Łódzkiego
 • III 2011 r.: Kolokwium habilitacyjne pt. „Czynniki wirulencji form planktonowych i biofilmowych Staphylococcus aureus – interferencja z aktywnością leukocytów” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie mikrobiologia,w zakresie specjalności mikrobiologia kliniczna
 • 2011-obecnie: Stanowisko profesora nadzwyczajnego / obecnie profesora Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
 • 2015-2020 r.: Kierownik Pracowni Biologii Zakażeń w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytetu Łódzkiego (z dniem 30 września 2020 r. likwidacja Pracowni zgodnie z wymogami nowej Ustawy 2.0. Prawo o Szkolnictwie Wyższym)


Od początku swojej kariery zawodowej biorę czynny udział w działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału i Uczelni, piastując odpowiedzialne stanowiska w strukturach UŁ:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń - powołanie na lata: 2016-2020 (I kadencja, członek), 2020-2024 (II kadencja, członek)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych - powołanie na lata 2016-2020 (I kadencja, członek), 2020-2024 (II kadencja, członek)
 • Funkcja Doradcy Edukacyjnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (powołanie na lata 2016-2020)
 • Członek Rady Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (powołanie 5 października 2016, na lata 2016-2019)
 • Przewodnicząca Komisji Mikrobiologii i Biotechnologii w ramach Komisji ds. Stopni Naukowych - powołanie na lata: 2020-2024
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologiczno - Immunologicznego (od początku reaktywacji działalności w 2005 r.)

oraz uczestnicząc w wydarzeniach naukowych promujących naszą Uczelnię:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji MIKROBIOT "The Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection" - 4 edycje: 2008, 2010, 2013 i 2017 r.
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Młodych Naukowców "Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska" w 2015 r.
 • Udział w corocznych edycjach Nocy Biologów na Wydziale BiOŚ UŁ
 • Udział w dwóch edycjach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (2015 i 2018 r.)
 • Współorganizator z ramienia Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ oraz Łódzkiego Oddziału PTM II Sesji Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego w 2018 r.


Za przywilej i zaszczyt poczytuję sobie członkostwo w towarzystwach i komitetach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (członek od 2004 r., w latach 2004-2008 Vice-przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTM, w latach 2008-2016 Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTM, od 2016 r. – członek Prezydium Zarządu Głównego PTM)
 • Zrzeszenie Diagnostów Laboratoryjnych (członek od 2003 r.)
 • Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej (TMK) (członek od 2004 r.)
 • Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (członek w kadencji 2012-2016; po restrukturyzacji PAN nastąpiła likwidacja Komitetu Mikrobiologii i moje przejście do Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN)
 • Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk (członek w kadencjach: 2016-2020, 2020-2024)


Do chwili obecnej (marzec 2021 r.) wypromowałam dwóch doktorantów, 21 magistrów i 14 absolwentów studiów I stopnia.

Osiągnięcia naukowe
 • Listy gratulacyjne Rektora UŁ: 1994, 1995 i 1996 r.
 • Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia badawcze: 1998 r.
 • Zespołowa Nagroda Rektora UŁ za cykl publikacji pt. „Mechanizmy warunkujące rozwój wybranych zakażeń bakteryjnych” – Łódź, 1999 r.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UŁ za cykl prac związanych z rozprawą doktorską pt. „Zmienność fenotypowa klinicznych szczepów Staphylococcus aureus” – Łódź, 2002 r.
 • Wyróżnienie pracy zbiorowej pt. „Tworzenie mieszanych biofilmów gronkowców z gatunkami bakterii heterologicznych” w konkursie na najlepszą prezentację doniesień naukowych na IX Sympozjum Naukowym „Postępy w medycynie zakażeń”, przyznane przez Komitet Naukowy Sympozjum – Warszawa, 2005 r.
 • Stypendium pobytowe na16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Francja, Nicea 1-4 IV 2006 r.
 • I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację doniesień naukowych na X Jubileuszowym Sympozjum Naukowym „Postępy w medycynie zakażeń”, przyznane przez Komitet Naukowy Sympozjum za pracę zbiorową pt. „Wpływ surfaktantów na adhezję i tworzenie biofilmu przez gronkowce S. aureus i S. epidermidis” – Warszawa, 2006 r.
 • Nagroda w konkursie na najlepszą prezentację doniesień naukowych na XI Sympozjum Naukowym „Postępy w medycynie zakażeń”, przyznana przez Komitet Naukowy Sympozjum za pracę zbiorową pt. „Działanie leukocytarnych peptydów przeciwbakteryjnych na gronkowce. Synergizm indolicydyny i oksacyliny” – Warszawa, 2007 r.
 • Brązowy Medal Zasługi za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 1 sierpnia 2011 r.
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykl publikacji pt. “Biologicznie aktywne diterpeny w kulturze korzeni transformowanych Salvia austriaca Jacq.” - za rok 2012, przyznana: Łódź 2013 r.
 • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykl publikacji pt. “Antimicrobial activity of phytocompounds and blood platelets” - za rok 2013, przyznana: Łódź 2014 r.
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji pt. „Choroby zakaźne u ludzi – patogeneza, postępy w diagnostyce, leczeniu i immunoprofilaktyce” - przyznana Łódź 2019 r.
 • Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia organizacyjne (2020 r.)
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowanie badawcze koncentrują się wokół bakteryjnych i grzybiczych zakażeń u ludzi, głównie o etiologii gronkowcowej (Staphylococcus spp.) i drożdżakowej (Candida spp.), przebiegających z udziałem biofilmów tych drobnoustrojów. Szczególnie interesują mnie interakcje zachodzące między komórkami gospodarza a patogenami pozostającymi w formie planktonowej lub tworzącymi złożone struktury biofilmu. Prowadzone przeze mnie w ostatnich latach badania dotyczą poszukiwania alternatywnych i/lub wspomagających strategii prewencji i terapii tego typu zakażeń, z zastosowaniem naturalnych produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy drobnoustrojowego lub związków syntetycznych. Badanie te nakierowane są na produkty/związki o różnym spektrum działania, w tym posiadające bezpośrednią aktywność biostatyczną/biobójczą, interferujące z czynnikami wirulencji badanych patogenów czy modulujące działanie mechanizmów układu odpornościowego gospodarza. Drugi, powiązany z powyższym i równolegle rozwiany nurt badawczy obejmuje analizę biozgodności i właściwości biologicznych, w tym przeciwadhezyjnych i przeciw-biofilmowych, natywnych lub modyfikowanych powierzchni biomateriałów przeznaczonych do zastosowań medycznych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  1. Działalność dydaktyczna

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na studiach I i II stopnia (głównie kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia)
  • opieka nad magistrantami i licencjatami
  • promotor prac doktorskich
  • udział w komisjach habilitacyjnych i doktorskich

  2. Działalność naukowa

  • prowadzenie badań naukowych i upublicznianie ich wyników
  • wyznaczanie kierunków i koordynowanie badań naukowych w ramach prac doktorskich i magisterskich (funkcja promotora/opiekuna)
  • opieka nad studenckimi grantami badawczymi
  • współpraca z ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie badań naukowych
  • starania o finansowanie badań naukowych
  • recenzje publikacji naukowych i/lub funkcja edytora w czasopismach naukowych

  3. Działalność organizacyjna

  • udział w strukturach UŁ
  • członkostwo w organizacjach pozauczelnianych, w tym towarzystwach i komitetach naukowych, gremiach eksperckich, komisjach
  • udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych
  • udział w akcjach promujących Wydział i Uczelnię

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela