Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alicja Maria Dąb
Główny adres email
Alicja.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką historii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1980 roku obroniłam rozprawę doktorską, zaś w 1990 habilitacyjną, tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskałam w roku 2010.

Od 1997r. rozpoczęłam pracę w Instytucie Studiów Międzynarodowych, zaś od 2000r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Od roku 2001 kieruję Katedrą Systemów Politycznych w Instytucie Studiów Politologicznych; w latach 2008-2016 byłam dyrektorem ISP. W Instytucie Studiów Międzynarodowych kierowałam studiami wieczorowymi, zaś w latach 2000-2002 była prodziekanem ds. nauczania WSMiP. Od roku 2012 jestem członkiem Senatu Uczeni; oraz Komisji Odwoławczej; od 2008- 2016r. byłam członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.


Publikacje (okres 2012-2020):

 • Stępień-Kuczyńska, A., 2020. Między reformami a zmianą systemową w ZSRR/FR. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), pp.39-63: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/v...
 • Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (2012). Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Na gruzach Imperium… W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej, Łódź 2012, ss. 133–180.
 • Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (red.). Na gruzach Imperium… W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej, Łódź 2012, ss. 352.
 • Stępień-Kuczyńska A., Potz M., Słowikowski M. (red.). Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń 2012, ss. 482.
 • Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (red.). Współczesna Ukraina w warunkach nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Wschodniej, Eastern Review, t. 1/2012.
 • Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (red.). Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji, Eastern Review, t. 2/2013.
 • Stępień–Kuczyńska A. (2014). Artykuł do księgi jubileuszowej prof. Antoszewskiego, Pierestrojka Gorbaczowa – próba modernizacji systemu?, Wrocław.
 • Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (red.). Eastern Review, t. 3/2014.
 • Stępień–Kuczyńska A., Liulkouski A. (2015). Особенности польского парламентаризма на современном этапе, Specific features of the polish parliamentarism at the present stage, The Authority, VLAST’ 2015 Nr 2, ss. 185-189.
 • Stępień–Kuczyńska A. (2015). Dialog i europejskie współdziałanie, [w:] Dwadzieścia pięć lat minęło… Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, (red.) Justyny Brylewskiej, Joanny Orzeł, Toruń, ss. 324–336.
 • Stępień–Kuczyńska A. (2015). Gorbaczow: nowe myślenie w polityce zagranicznej ZSRR, [w:] W kręgu nauki: o stosunkach międzynarodowych, księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, (red.) Adriana Dudek, Warszawa, ss. 397–411.
 • Stępień–Kuczyńska A. (2015). Pierestrojka: 30 lat później, Eastern Review, t. 4/2015, ss. 200.
 • Stępień-Kuczyńska A., Słowikowski M. (2015). Wstęp, głos w dyskusji Okrągłego Stołu, Eastern Review, t. 4/2015.
 • Stępień–Kuczyńska A., Słowikowski M. (2016). Wstęp, Europa Wschodnia od pieriestrojki do modernizacji, Eastern Review, t. 5/2016, ss. 200.
 • Stępień–Kuczyńska A. (2016). Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Łódź, ss. 440.
 • Stępień–Kuczyńska A., Szutow A., Sulowski S. (red.). Modernizacja w Rosji, Studia Politologiczne Wyd. 1 vol. 40, Warszawa 2016, ss. 212.
 • Stępień–Kuczyńska A, Domański T., Włodarka–Frykowska A. (red.), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, Łódź 2017, ss. 192.

Konferencje naukowe:

 • II Ogólnopolski Kongres Politologiczny „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, w Poznaniu w dniach 19–21 września 2012 roku. Tytuł wygłoszonego referatu: Rosja między autorytarną a demokratyczną modernizacją. Tytuł prowadzonej sesji: Europa Wschodnia: Demokratyczne i autorytarne transformacje.
 • II Ogólnorosyjskie forum politologów „Politologia XXI w. – polityczna wartość i polityczne strategie w Moskwie w dniach 21–22 listopada 2013 roku. Wystąpienie na temat zadań politologów w ramach współpracy polsko-rosyjskiej (wystąpienie w języku rosyjskim) oraz udział w dyskusjach panelowych.
 • Rozwój instytucji służby państwowej w regionach: międzynarodowe i rosyjskie doświadczenia w Orle (Rosja) w dniu 19 września 2013 roku. Wystąpienie pod tytułem: Stosunki polsko-rosyjskie w świetle współpracy międzynarodowej (w jęz. rosyjskim).
 • I Ogólnopolski Kongres Europeistyki: Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, prowadzenie sesji zamawianej Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństwa w Warszawie w dniach 18–20 września 2014 roku.
 • International Scientific and Social Forum “70-th Anniversary of the Great Victory: Historical Lessons of the Past and Political Challenges of the Present” w Kaliningradzie (Rosja) w dniach 27–30 kwietnia 2015 roku. Wystąpienie pod tytułem: M. Gorbaczow i nowe myślenie w polityce zagranicznej (w jęz. rosyjskim).
 • III Kongres Politologii „Odsłony Polityki” w Krakowie w dniach 22–24 września 2015 roku.
 • V Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych w Gdyni w dniach 16–17 maja 2016 roku.
 • 24th World Congress of Political Science w Poznaniu w dniach 23–28 lipca 2016 roku.

Zorganizowane konferencje naukowe:

 • Europa Wschodnia w obliczu wyzwania modernizacji w Łodzi w dniu 26 listopad 2012 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych.
 • Współczesna Ukraina. W stronę budowy współczesnej państwowości w Łodzi w dniach 21–22 maja 2013 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych, Polska Akademia Nauk, ICEER.
 • Europa Wschodnia w XXI wieku, Polska–Ukraina partnerstwo regionów w Łodzi w dniach 21–22 października 2014 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych, ICEER.
 • Dynamika zmian społeczno-politycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Łodzi w dniu 26 maja 2015 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych, ICEER.
 • Europejskie Procesy modernizacyjne. Szanse i wyzwania w Łodzi w dniach 20–21 października 2015 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych, ICEER.
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, Uniejów 2016 roku.
 • Region, wspólnota, obywatel… Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej w Łodzi w dniach 27–28 października 2016 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych, ICEER.
 • Europa Wschodnia w badaniach politologicznych w Łodzi w dniach 9–10 października 2017 roku. Organizatorzy: Katedra Systemów Politycznych, Polska Akademia Nauk, ICEER.


Osiągnięcia naukowe

Doktoraty wyróżnione napisane pod kierownictwem prof. A. Stępień-Kuczyńskiej:
dr Michał Słowikowski, dr Michał Pierzgalski, dr Maciej Onasz

Zainteresowania naukowe

Obszary zainteresowań badawczych: procesy transformacyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, systemy polityczne ZSRR/Rosji, relacje rosyjsko-unijne.

Stanowiska
 • profesor Katedra Systemów Politycznych

  Zajmuję się badaniem systemów politycznych, procesami transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej Rosji.

  Od 2002 roku kieruję Katedrą Systemów Politycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela