Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Brzoza
Główny adres email
Piotr.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.

Osiągnięcia naukowe

Autor blisko 300 publikacji dotyczących przemian demograficznych i problemów gerontologicznych.

W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w kadencji 2020-2024 wiceprzewodniczący tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

starzenie się ludności i konsekwencje tego procesu ze szczególnym uwzględnieniem długowieczności;

depopulacja;

przestrzenne zróżnicowanie procesów ludnościowych w Polsce;

przemiany modelu rodziny polskiej;

polityka ludnościowa;

relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

  Obowiązki dydaktyczne:

  prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych ze swoimi kompetencjami w zakresie godzinowym zgodnym z zasadami obowiązującymi na UŁ;

  bycie dostępnym na konsultacjach w wymiarze zgodnym z zasadami obowiązującymi na UŁ;

  przygotowywanie materiałów pomocniczych dla studentów na prowadzone zajęcia;

  przeprowadzanie sprawdzianów kończących przedmioty, ich ocena i udostępnianie wyników w systemie USO.

  Obowiązki naukowe:

  uczestnictwo w pracach naukowych katedry i instytutu;

  współpraca naukowa z osobami z innych jednostek EkSoc UŁ;

  prowadzenie indywidualnych badań naukowych;

  przygotowywanie wniosków projektowych;

  przygotowywanie publikacji z badań.

  Obowiązki organizacyjne:

  uczestnictwo w pracach Rady Wydziału i właściwych komisji;

  realizacja zadań zleconych przez władze wydziału, instytutu, katedry,

  uczestnictwo w pracach katedry, w tym w opiece nad kierunkiem studiów Praca Socjalna.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela