Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Topola
Główny adres email
Ewa.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

1991 – 1992 administrator polsko-brytyjskiego Konsorcjum „Newcastle – Bangor” w ramach Funduszu Know – How;

2006 – 2008 członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania UŁ;

2012 - 2020 pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania do spraw organizacji studenckich;

2004 – 2008 opiekun specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami na studiach stacjonarnych;

2008 – 2012 prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Zarządzania;

Od 2015 –członek Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk;

Od 1991 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

Od 2007 – opiekun SKN Rachunkowości SIGMA;

Od 2008 – przewodnicząca Wydziałowych Komisji rekrutacyjnych;

Od 2011 – kierownik kierunku „Rachunkowość” na studiach I stopnia;

Od 2011 - posiada certyfikat dyplomowanego księgowego;

Staże naukowe i zawodowe: Londyn, Coopers and Lybrand Deloitte, Wielka Brytania (1991), Lyon – Uniwersytet Lyon III, Francja (1991), Bangor – North Wales University, Wielka Brytania (1992), College of Business and Management - University of Maryland, USA (1998);

2009 – doktor habilitowany nauk o zarządzaniu;

1994 – doktor nauk ekonomicznych;

2009 – do dziś profesor uczelniany UŁ;

Zatrudniona w Katedrze Rachunkowości UŁ od 1982 roku;

Osiągnięcia naukowe

1994 - nagroda I stopnia im. Stanisława Skrzywana za najlepszą pracę doktorską, przyznana przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

2002 – nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia naukowo – badawcze;

2002 –nagroda honorowa w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

2003 - II nagroda zespołowa Rektora za najlepszy podręcznik akademicki;

2004 - nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne;

2004 – Złota Odznaka UŁ;

2007 – nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia dydaktyczne;

2007 – nagroda zespołowa Rektora UŁ za książkę „Meritum Rachunkowości”;

2010 - Medal KEN;

2012 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę;

2015 - nagroda zespołowa I stopnia Rektora UŁ za książkę „Przepływy pieniężne”;

2018 - Medal "UŁ w służbie społeczeństwu i nauce";

laureatka wielu nagród przyznawanych przez studentów dla najlepszych wykładowców, w tym: Nobelki 2000 i 2001 (5 nagród) oraz WZ-ki (23 nagrody) 2005 – 2018.

autorka ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości;

1999 – 2000 udział w pracach zespołu do spraw nowelizacji ustawy o rachunkowości działającego przy Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów;

2002 – opracowała na zlecenie Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości i Ministerstwa Finansów Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” oraz jego aktualizacje;

Zainteresowania naukowe

Rachunkowość finansowa w warunkach globalizacji:

 • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw;
 • raportowanie niefinansowe;
 • międzynarodowe i polskie regulacje prawne rachunkowości;
 • implementacja rozwiązań międzynarodowych w praktyce polskiej;

Rachunkowość przepływów pieniężnych:

 • przepływy pieniężne w ujęciu ex post;
 • przepływy pieniężne w ujęciu ex ante;
 • techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych;
 • zarządzanie płynnością finansową
 • budowa systemów oceny płynności jednostek gospodarczych;

Współczesne raportowanie biznesowe i zintegrowana sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • rachunkowość w warunkach zrównoważonego rozwoju,
 • raportowanie społeczne;
 • rachunkowość środowiskowa;
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Rachunkowości Finansowej

  jako profesor uczelni: prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów doktoranckich,

  sprawuje funkcję Kierownika kierunku Rachunkowość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,

  jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA,

  sprawuje funkcję przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnych na Wydziale Zarządzania UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela