Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Dąb
Główny adres email
Beata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w zakresie wychowania przedszkolnego, które to studia ukończyłam na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ w 1988 r. Już na studiach najbardziej zajmowała mnie historia wychowania, co odzwierciedlił mój wybór seminarium magisterskiego u prof. dr hab. Tadeusza Jałmużny.
 • Pracę w Katedrze Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ rozpoczęłam 1 października 1988 r. i kontynuuję w ramach Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ.
 • W 2000 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ obroniłam pracę doktorską na temat: Działalność łódzkiego samorządu miejskiego w dziedzinie oświaty powszechnej i pozaszkolnej w latach 1919-1939. Rozprawę doktorską przygotowałam pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Jałmużny.
 • Brałam udział w krajowych i zagranicznych zespołowych programach badawczych: Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku, Tradycje i współczesność w aspekcie przygotowania przedszkolnego do nauczania zintegrowanego, ADORE - Teaching Struggling Adolescent Readers, Edukacja- Regiony - Regionalizacja, Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • W 2012 r. odbyłam staż naukowy w Instytucie Badań Edukacyjnych i Rozwoju Wyższej Szkoły Pedagogicznej Północnozachodniej Szwajcarii w Aarau.
 • Uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika w 2015 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; tytuł osiągnięcia naukowego: Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Obszary moich zainteresowań naukowych to głównie szkolnictwo i oświata w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, kultura zdrowotna szkoły, nauczyciel w aspekcie historycznym i współczesnym oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i adolescentów.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

  Na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ prowadzę zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: historia edukacji, historia oświaty i wychowania, badania historyczne w pedagogice, opieka instytucjonalna i pozainstytucjonalna w Łodzi XIX i XX w., pedeutologia, praktyki śródroczne i ciągłe w przedszkolu oraz w szkole. Na innych wydziałach UŁ prowadzę pedagogikę (dla przyszłych nauczycieli). Zajmuję się także działalnością naukowo-badawczą w zakresie historii wychowania i pedeutologii, koncentrując się na łódzkiej historiografii społeczno - oświatowej, biografistyce pedagogicznej oraz problematyce pogranicza historii edukacji i historii medycyny.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela