Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Brzoza
Główny adres email
Elżbieta.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

- mgr geografii (specjalność geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu) – 1988, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki (praca magisterska: Budowa geologiczna i rzeźba okolic Kochanowa nad górną Rawką);

- dr nauk o Ziemi w zakresie geografii – 1997, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki (rozprawa doktorska: Morfogeneza doliny Rawki);

- dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografia fizyczna, geomorfologia) – 2010, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki (rozprawa habilitacyjna: Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów).

Obecnie prowadzę prace badawcze z zakresu dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia na dwóch kierunkach studiów: gospodarka przestrzenna (studia I stopnia) oraz planowanie i organizacja przestrzeni (studia II stopnia). Zajmuję się także popularyzacją wiedzy geograficznej.

Osiągnięcia naukowe

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014)

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

- przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej;

- skala przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku antropopresji;

- środowisko dolin rzecznych i jego użytkowanie;

- procesy geodynamiczne w obszarach zurbanizowanych.

Zajmuję się także popularyzacją wiedzy geograficznej. Jestem autorką licznych opracowań popularnonaukowych i przewodników turystycznych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

  Jako prodziekan:

  - rozpatruję sprawy studenckie dla kierunków studiów: geografia, geomonitoring, gospodarka przestrzenna oraz planowanie i organizacja przestrzeni;

  - zajmuję się sprawami jakości kształcenia na Wydziale Nauk Geograficznych;

  - wykonuję inne prace powierzone przez dziekana.

  Jako zastępca dyrektora wykonuję prace powierzone przez dyrektora IZŚiPP.

  Z upoważnienia Rektora UŁ koordynuję realizację trzech zadań w projekcie Students’ Power:

  - zadanie 1. Geografia, studia I st. Moduł programów kształcenia, dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społ.-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności;

  - zadanie 3. Gospodarka przestrzenna, studia I st. Moduł programów kształcenia, dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społ.-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności;

  - zadanie nr 9. Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej UŁ - moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.o

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela