Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem profesorem tytularnym. Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym

W 1985 r. ukończyłam filologię rosyjską na Uniwersytecie Łódzkim i obroniłam pracę magisterską na temat literatury popularnej w Rosji w XVIII wieku pod kierunkiem prof. E. Małek

W 1993 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego na podstawie rozprawy doktorskiej "Przypadki Iwana syna kupieckiego" Iwana Nowikowa. Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oświecenia, napisanej pod kierunkiem E. Małek

W 2004 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego na podstawie rozprawy Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji (na podstawie przedmów, wstępów, dedykacji)

Tytuł naukowy profesora otrzymałam w 2016 r. Podstawą wniosku awansowego była m.in. monografia pt. Cykl Felicyjski" w poezji rosyjskiej końca XVIII - początku XIX wieku

W latach 2012-2020 pełniłam funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego

Od 2020 pełnię funkcję dyrektora Instytutu Rusycystyki

Od 2018 r. pełnię funkcję kierownika Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej

Od 2014 r. pełnię funkcję sekretarza I Wydziału Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Od 2016 r jestem ekspertem Polskiej Komisji AkredytacyjnejOsiągnięcia naukowe

Mój dorobek naukowy obejmuje około 120 pozycji, w tym: siedem monografii, 5 książek redagowanych bądź współredagowanych, około 90 artykułów naukowych, 10 tekstów recenzyjnych oraz inne opracowania, takie jak tezy, komunikaty. Sporządziłem też kilkanaście recenzji wydawniczych opublikowanych książek. Publikacje ukazały się zarówno w prestiżowym piśmiennictwie krajowym, jak też wydawnictwach periodycznych za granicą – w Rosji, Niemczech, Białorusi, w Czechach, Hiszpanii.

Monografie:

1.„Przypadki Iwana, syna kupieckiego” Iwana Nowikowa. Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oświecenia, WUŁ, Łódź 1996.

2.Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji, WUŁ, Łódź 2000.

3.Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji (na podstawie przedmów, wstępów, dedykacji), WUŁ, Łódź 2003.

4."Cykl Felicyjski" w poezji rosyjskiej końca XVIII -początku XIX wieku, Primum Verbum, Łódź 2013.

5.«Фелицейскийцикл» ГавриилаДержавина, Palmarium Academic Publishing, Saarbrücken2015.

6.ЛитературнаяжизньРоссииXVIII-началаXIXвека, WUŁ, Łódź 2016.

7.Z teorii i praktyki zapożyczeń literackich w Rosji w XVIII wieku, WUŁ,Łódź 2020.


Jestem wykonawcą projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015 (2015-2022) na temat: "Kultura literacka Łodzi do 1939 roku”Zainteresowania naukowe

Literatura rosyjska XVIII - I poł XIX wieku;

literatura okolicznościowa

Twórczość Gabriela Dierżawina

Intertekstualne konteksty

Rosyjskojęzyczna prasa łódzka

Stanowiska
 • profesor Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

  Dyrektor Instytutu Rusycystyki UŁ

  Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela