Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Maria Brzoza
Główny adres email
Marek.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodzony 29 marca 1952 r. w Sopocie.

Edukacja: podstawowa w Sopocie, Łodzi i Krakowie. Matura w 1971 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Krakowie.

Studia magisterskie na kierunku geograficznym na Uniwersytecie Gdańskim (1971-1972), a następnie w latach 1972-1976 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego 1977-1980.

Zatrudnienie: 1976-1979 młodszy bibliotekarz w Dziale Informacji Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi.

Od 1979 - nadal - Uniwersytet Łódzki, w latach 1979-1982 asystent, 1982-1986 starszy asystent, 1986-1998 adiunkt, 1998-2001 starszy wykładowca, 2001-2004 adiunkt dr hab., 2004-2009 profesor nadzwyczajny, od 2009 profesor zwyczajny w Instytucie Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ.

1999-2003 główny specjalista w Biurze Rozwoju Regionalnego w Łodzi Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (następnie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

2005-2013 profesor w Katedrze Geografii, Turystyki i Ochrony Środowiska na Wydziale Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Stanowiska: 2002-2016 kierownik Zakładu Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

2005-2012 dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na WNG UŁ.

2007-2012 i od 2014 kierownik Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych na WNG UŁ.

Funkcje: od 1994 członek Redakcji czasopisma European Spatial Research and Policy, wydawanego przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Groningen (Holandia), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Federalne Biuro Budownictwa i Planowania Regionalnego w Bonn (Niemcy) i Państwowy Uniwersytet im. I. Javakishvili w Tbilisi (Gruzja), a okresowo także przez Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu (Wielka Brytania) i Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy); w latach 1994-2002 sekretarz Redakcji, 2002-2016 redaktor wspierający, od 2017 członek Rady Redakcyjnej.

2002-2006 przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

od 2003 członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w latach 2016-2020 jako wiceprzewodniczący).

2004-2012 członek-rzeczywisty Komitetu Kierowniczego Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej, od 2012 członek-korespondent Komisji.

od 2006 współredaktor serii wydawniczej Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Instytutu Śląskiego w Opolu i Stowarzyszenia „Instytut Śląski” Region and Regionalism.

od 2007 członek Rady Programowej Studiów Doktoranckich z Geografii Politycznej i Kulturowej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy).

2006-2016 wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

od 2011 członek Rady Redakcyjnej czasopisma Journal of Geography, Politics and Society wydawanego przez Uniwersytetu Gdański, Uniwersytet w Oradei (Rumunia), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja).

od 2012 członek Rady Redakcyjnej czasopisma Annales Geographicae. Geografijos Metraštis. The Geographical Yearbook wydawanego przez Katedrę Geografii Instytutu Socjologii Litewskiego Centrum Studiów Społecznych w Wilnie (Litwa).

od 2013 członek stałego zespołu recenzentów grantów naukowych Słoweńskiej Agencji Badań Naukowych (ARRS) w Lublanie.

od 2014 przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

od 2015 członek Międzynarodowej Rady Programowej Studiów Doktoranckich z Geopolityki i Geoekonomii na Uniwersytecie Niccolo Cusano – Telematica w Rzymie (Włochy).

od 2016 członek Kapituły Nagrody im. L. Starszewicza.

od 2019 członek-korespondent Komisji Geografii Zarządzania Międzynarodowej Unii Geograficznej.

od 2019 członek-założyciel ISUF Polska (polskiego oddziału Międzynarodowego Seminarium Form Miejskich).

od 2020 członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk i zastępca członka Kapituły Medalu im. W. Pola.

od 2021 członek-założyciel Komisji Historii Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze prace badawcze:

Użytkowanie ziemi w południowej części XIX dzielnicy katastralnej Krakowa – Grzegórzkach – praca magisterska (Uniwersytet Jagielloński, 1976).

Trwałość dawnych granic politycznych Polski w krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi) – doktorat (Uniwersytet Łódzki, 1986)

Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi – habilitacja (Uniwersytet Łódzki, 2001).

Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne – monografia profesorska (Uniwersytet Łódzki, 2006).

Zainteresowania naukowe

- geografia polityczna (geografia wyborcza, funkcje granic, terytorium państwa, zmiany na mapie politycznej świata, podziały polityczne i administracyjne, geografia wojenna, konflikty zbrojne na świecie);

- geografia historyczna (studia nad granicami reliktowymi w krajobrazie kulturowym Polski, morfologia miast);

- geografia miast (użytkowanie ziemi w mieście, przemiany struktury przestrzennej);

- regionalna geografia społeczno-ekonomiczna (Polska środkowa, kraje rozwijające się, tzw. Trzeci Świat, Afryka, Azja, Ameryka Pd.);

- geografia komunikacji (transport lotniczy i drogowy);

- historia geografii polskiej.


Stanowiska
 • profesor Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

  - kierowanie Katedrą Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

  - koordynacja procesu dydaktycznego na specjalizacji z Geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela