Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Izabela Maria Klon
Główny adres email
Izabela.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

01.2019 – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ;

01.2019 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu; tytuł rozprawy doktorskiej: "Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego";

od 2019 - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Personalni działającego przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ;

od 2019 - członkini Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działającego na Wydziale Zarządzania UŁ;

10.2013 – asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ

Osiągnięcia naukowe
 • Od lutego 2021 roku należę do zespołu realizującego projekt badawczy „Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe”, grant badawczy UŁ „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.” Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Projekt zakłada współpracę międzyinstytucjonalną Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Jest realizowany poprzez synergiczne połączenie interdyscyplinarnych kompetencji członków w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rozwój i zarządzanie wynikami organizacji) oraz dyscypliny inżynieria produkcji (inżynieria mechaniczna) w zakresie ilościowego podejścia do oceny wyników środowiskowych przedsiębiorstw. Zespół badawczy: dr Izabela Różańska-Bińczyk (kierownik/wykonawca), Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ; dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, UŁ; dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, UŁ; dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski z Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ.
 • Należę też do międzykatedralnego zespołu badawczego Wydziału Zarządzania UŁ w składzie: dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki UŁ), dr Izabela Różańska-Bińczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ), dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ) realizującego projekt „Praktyki green HRM a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji.” Badania w projekcie dotyczą podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej. Szczególna uwaga zwrócona jest na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako środowiska implementacji praktyk GHRM, a także na rolę tych działań w kształtowaniu wyników środowiskowych współczesnych przedsiębiorstw. Również na: identyfikację i ocenę czynników kształtujących skuteczność implementacji praktyk GHRM oraz zagrożenia wynikające z wykorzystania praktyk GHRM.
 • Jestem też współautorką ogólnouniwersyteckiego projektu „Uwolnij Energię!”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki na wsparcie działań promujących sport. Projekt „Uwolnij Energię” tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: dr Piotr Kędzia (kierownik projektu) – adiunkt w Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ, mgr Renata Olender-Bartosik – starszy specjalista w Centrum Nauki UŁ, mgr Dorota Dębicka – główny specjalista Centrum Promocji UŁ. Społeczne znaczenie projektu „Uwolnij Energię!”, wpisuje się w doniosłą ideę pracy dla dobra ogółu. Celem zasadniczym projektu jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z pogranicza dwóch obszarów życia społecznego, tj. nauki i sportu. Promocja zdrowego stylu życia jest jednym z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonego rozwoju. W ramach wdrażania zrównoważonego rozwoju konieczne jest przystosowanie gospodarki rynkowej do kultury zdrowego stylu życia. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w założeniu przyczynia się do tworzenia takich działań gospodarczych, które sprzyjają prozdrowotnej działalności firm i promowania kultury zdrowego trybu życia.
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze to:

 • green human resource management (GHRM) – zielone zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zrównoważony rozwój,
 • najnowsze trendy zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas wolny najbardziej lubię spędzać aktywnie – gram w siatkówkę, jeżdżę na nartach, biegam, jeżdżę na rowerze, praktykuję jogę. Należę do zespołu WZ Team (reprezentujemy UŁ w biegu charytatywnym Poland Business Run), jestem reprezentantką drużyny siatkarskiej pracowników Wydziału Zarządzania UŁ i reprezentantką biegaczy UŁ w biegach przełajowych .

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  W obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych
  • Terminowe sporządzanie dokumentacji toku studiów
  • Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
  • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi semestralnymi studentów
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
  • Konsultacje ze studentami
  • Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych
  • Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

  W obszarze obowiązków badawczych:

  • Prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych

  W obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • Praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych
  • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni
  • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki, np. organizacja konferencji, redagowanie materiałów naukowych/dydaktycznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela