Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agata Maria Klon
Główny adres email
Agata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności


Obecnie adiunkt na WZ UŁ. Absolwentka kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (2007). Uczestniczka wymiany studenckiej w ramach programu Socrates Erasmus (Holandia 2006) W 2011 roku obroniła na Wydziale Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat poświęcony strategicznemu wymiarowi koncepcji społecznej odpowiedzialności (wyróżniony Nagrodą Rektora UŁ). Laureatka XI Edycji Programu Stypendialnego DBU dla najlepszych absolwentów OŚ (półroczny pobyt naukowy w Bremen, Niemcy)

Uczestniczka naukowo-dydaktycznych staży krajowych i zagranicznych. Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Certyfikowana project menadżerka, tutorka, mediatorka, manadżerka ISO 14001 i audytorka wewnętrzna ISO 9001. Nieustannie pracuje nad doskonaleniem kompetencji dydaktycznych poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Pasjonatka metody Design Thinking.

Osiągnięcia naukowe


- nagrody Dziekana i Rektora w tym za działalność organizacyjną i promocję nauki (w roku akademickim 2017/2018)

- praca magisterskiej Pani Agaty Tarkowskiej pt. Wyzwania dla circular economy w branży odzieżowej, której byłam promotorką zajęła II miejsce w XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

- Główna nagroda w kategorii “Edukacja zawodowa” w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EduInspiracje 2016 za projekt Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation: Homoresponsabilis in the globalized World (2011-1-PL1-LEO05-19895) w latach 2012-2013.

Zainteresowania naukowe

Od początku swojej aktywności zawodowej związana z edukacją i promocją zrównoważonego rozwoju i CSR.

W szczególności są to:

- strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności w organizacjach różnych sektorów,

- prawa człowieka w biznesie,

- problematyka rozwoju zrównoważonego w organizacjach różnych sektorów,

- edukacja na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego,

- przedsiębiorczość społeczna,

- działalność popularyzująca naukę.

Szczególnie bliska jest jej problematyka mody zrównoważonej i odpowiedzialnej, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz zrównoważonych modeli biznesowych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Logistyki

  Zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  - recenzowanie prac naukowych;

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

  - podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  - pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  - aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

  - udział w komercjalizacji wyników badań;

  - doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  - praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  - praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;

  - organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

  - pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela