Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Janusz Maria Sosna
Główny adres email
Janusz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2019 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (rozprawa: „Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych”);

2004 (do chwili obecnej): Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania;

1991 - 2004: Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania;

1999 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii-finansów, Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rozprawa: "LETS (Local Exchange Trading System) jako przykład nowej formy pieniądza”);

1991 - magister: Ekonomika i Organizacja Produkcji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

- liczne nagrody Dziekana i Rektora;

- dwukrotny zdobywca statuetek WZ (nagroda studentów), tytuł "Sprawiedliwy wykładowca" (2010, 2014);

- Główna nagroda w kategorii “Edukacja zawodowa” w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EduInspiracje 2016 za projekt i jego rezultaty: jako kierownik projektu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation: Homoresponsabilis in the globalized World (2011-1-PL1-LEO05-19895) w latach 2012-2013. Projekt został nominowany do nagrody EduInspiracje 2016 i zwyciężył w kategorii "Edukacja zawodowa".

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne:

- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), etyka biznesu, etyka środowiskowa;

- organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, współpraca międzysektorowa (administracja publiczna, organizacje pozarządowe, biznes);

- zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), ekonomia środowiskowa, rozwój zrównoważony; audyty systemów zarządzania;

- zarządzanie, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektami (w organizacjach biznesowych, non-profit i sektora publicznego); ewaluacja i monitoring projektów,

- zastosowanie grywalizacji i gier w edukacji.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Zarządzania Regionem

  Zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  - recenzowanie prac naukowych;

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

  - podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  - pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  - aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

  - udział w komercjalizacji wyników badań;

  - doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  - praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  - praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;

  - organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

  - pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela