Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr hab.

Joanna Rybowska (ur.1963r.) filolog klasyczny, hellenistka, pracownik Zakładu Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
  • 1989 – magister filologii klasycznej, Uniwersytet Łódzki, na podstawie pracy magisterskiej: Mit prometejski w literaturze greckiej okresu archaicznego i klasycznego.
  • Promotor: prof. dr hab. A. M. Komornicka.
  • 2000 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy doktorskiej: Mit i kult Dionizosa w literaturze greckiej.
  • Promotor: prof. UŁ dr hab. I. R. Danka.
  • 2019 doktor habilitowany
 • Osiągnięcia naukowe

  Monografia autorska

  1. Dionizos. Agathos Daimon, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, (Seria Homini), Łódź-Kraków, wyd. 1, s. 366. [ISBN Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego 978-83-7969-394-8; [ISBN Homini 978-83-7354-548-9]. [eISBN: -7969978-83-394-8], rok wyd. 2015, s. 365.

  Badania nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z bogiem Dionizosem prowadziłam przez wiele lat, starając się pojąć i opisać zarówno jego podstawowe funkcje, pierwotne formy oddawanej mu czci, jak i to, jakim ulegały przeobrażeniom i modyfikacjom w ciągu wieków. Studia z tego zakresu zaowocowały publikacją kilku artykułów i monografią.

  2. Monografia autorska

  Zbożność i bezbożność w kulturze Greków, Łódź 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, [ISBN 978-83-8088-721-3; e-ISBN 978-83-8088-722-0], s. 671.

  Książka w prezentowanym, szerokim ujęciu poświęcona została miejscu i znaczeniu religii w kulturze Hellenów; jest analizą różnorodnych świadectw, ukazujących wzajemne relacje pomiędzy ludźmi i bogami, wreszcie próbą odpowiedzi na pytanie, jak były pojmowane i opisywane owe relacje. Tak ujęty temat pracy sprawia, że ma ona charakter wybitnie interdyscyplinarny; poruszane w niej zagadnienia dotykają różnych obszarów badawczych — od filologii klasycznej poczynając, poprzez religioznawstwo, archeologię, kulturoznawstwo, filozofię starożytną, zagadnienia prawne i antropologiczne.

  Moje rozważania o naturze religii i pobożności Hellenów rozpoczynam od kwestii, którą uznaję w swoich badaniach za fundamentalną, od odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku starożytnych Greków możemy mówić o religii, religiach, czy jedynie o wierzeniach i kultach? We wstępie do mojej monografii szczególny nacisk kładę na fakt, że „helleńskość” Greków pojmowana jako koinonia wynikała nie tylko ze wspólnoty krwi, języka, ale również wspólnych im obyczajów i form oddawania czci bogom. Temu wszystkiemu, czemu przypisywano jakąkolwiek wartość w życiu pojedynczego człowieka, a także w życiu wspólnotowym, patronowali bogowie. Wspólny język tej religii, a także powszechne przekonanie Greków o konieczności oddawania czci bogom, umożliwiały z jednej strony respektowanie powszechnie uznawanych norm religijnych, z drugiej funkcjonowanie centrów o panhelleńskim znaczeniu, jak i federacji miast-państw opartych na wspólnym kulcie bogów, patronów amfiktionii. Niekwestionowanym autorytetem w całej Helladzie cieszyły się wyrocznie, prawdziwe centra religijne, które były panhelleńskimi ośrodkami religijnymi, mającymi wpływ na całokształt życia greckiego.

  Zainteresowania naukowe
  • Od ukończenia studiów moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dwóch zasadniczych obszarów: kultury i religii starożytnych Greków. Metody pracy naukowej, jakie wyniosłam ze studiów oraz zdobywana i poszerzana już samodzielnie wiedza, umożliwiły mi prowadzenie badań nad kilkoma różnymi zagadnieniami, związanymi tak z kulturą, jak i wierzeniami starożytnych Greków.

  a) Rola i znaczenie kultu boga Dionizosa w starożytnej Grecji; b) Wyobrażenia Hellenów o świecie podziemnym i rytuały związane ze śmiercią; c) Rola i znaczenie kobiet w starożytnych Atenach; d) Bogini Hekate i słynne pharmaka; e) Zbożność i bezbożność w kulturze Greków; f) Prawa boskie i ludzkie w koncepcji starożytnych Greków.

  Stanowiska
  • adiunkt Katedra Filologii Klasycznej

   Moje badania dotyczą starożytnej literatury greckiej oraz religii. Działalność dydaktyczna w pełni koresponduje z zainteresowaniami naukowymi. Prowadzę zajęcia z literatury greckiej okresu hellenistycznego i okresu Cesarstwa, wykład z religii starożytnych Greków, praktyczne zajęcia językowe w zakresie starogreckiego i łacińskiego.

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela