Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Eleonora Maria Klon
Główny adres email
Eleonora.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • absolwentka UŁ (Stosunki Międzynarodowe, 2003)
 • absolwentka Studiów Doktoranckich (2007)
 • pracownik UŁ od 1.05.2004
 • w latach 2004 - 2013 zatrudniona na stanowisku asystenta
 • od 2014 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Rozwoju w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ
Osiągnięcia naukowe
 • 8.12.2003 - Medal za Chlubne Studia
 • 9.12.2013 - uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii
 • 18.09.2017 - Medal Brązowy za długoletnią służbę
 • znaczące zaangażowanie w prace na rzecz promocji Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego poprzez współorganizowanie Szkoły Letniej (Summer School) dla studentów z zagranicy w latach 2005 – 2011.
 • praca w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie efektów kształcenia (macierzy, matryc, programu kształcenia) w ramach Krajowych Ram Kształcenia dla kierunku Ekonomia na UŁ (XI. 2011 r. – II. 2012 r.)
 • udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji dla PKA w ramach akredytacji kierunku Ekonomia (II. 2005 r.)
 • realizacja w latach 2011 – 2015 pięciu projektów w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowcówAktywność społeczna - realizowana na forum organizacji pozarządowych
 • członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi od 2009 r.
 • Sekretarz czasopisma „Gospodarka w praktyce i teorii” w latach 2016 - 2020
 • I/II.2020 - opiniowanie/ recenzowanie studenckiego grantu badawczego nt. Świadomość finansowa wśród konsumentów dotycząca możliwości i zagrożeń FinTech na rynku usług finansowych
Zainteresowania naukowe
 • rynek usług ubezpieczeniowych
 • rozwój sektora usług finansowych w Polsce i na świecie
 • alianse strategiczne, współpraca na linii ubezpieczyciel - bank
 • kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej konsumentów
 • ochrona praw konsumentów na rynku finansowym
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonomii Rozwoju

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia z Mikroekonomii, Makroekonomii, Ekonomii; wykład z Ekonomii; wykład do wyboru w języku obcym);
  • udział w pracach zmierzających do aktualizacji programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela