Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aneta Maria Dąb
Główny adres email
Aneta.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Biogram zawodowy:

2019 – do chwili obecnej: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu oraz inne wydziały UŁ (Wydział Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania) (profesor uczelni)

2019: zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni (UŁ)

19.04.2018: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2014 – do chwili obecnej: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (godziny zlecone)

2010–2013: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (adiunkt)

2006 – 2010: Łódzki Dom Kultury, a następnie w Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny (dla instruktorów tańca towarzyskiego i tańca współczesnego) (wykładowca kursu)

2006 – 2007: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filie w Sieradzu, Opocznie i Bełchatowie (adiunkt)

2002–2019: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu oraz inne wydziały UŁ (Wydział Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) (adiunkt)

2002–2005: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi (wraz z filią w Opatówku), Wydział Pedagogiczny i Wydział Informatyczny (adiunkt)

20.12.2001: uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

1995–1999: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (doktorant, prowadzenie zajęć w ramach Studium Doktoranckiego)

1994: Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Zgierzu, k. Łodzi (nauczyciel klasy gitary klasycznej)

1993: Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Zgierzu, k. Łodzi (nauczyciel klasy gitary klasycznej)

1991–1992: Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Łodzi (nauczyciel klasy gitary klasycznej)


Osiągnięcia naukowe

1. Monografie autorskie:

 • "Magiczny świat flamenco", Oficyna Wydawnicza Impuls/Snake/Star Cezary Marasiński, Kraków 1999;
 • "Humanizm - dialog - tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
 • "Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

2. Monografie współautorskie (autor i redaktor naukowy):

 • "Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Praktyka edukacyjna w perspektywie wyzwań XXI wieku", t. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009;
 • "Uczeń wobec wyzwań współczesności", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
 • "Edukacja a kapitał społeczny. Oczekiwana - realizacje - efekty", PAN i UŁ, Łódź 2012.

3. Recenzje wydawnicze:

 • recenzja wydawnicza książki Edyty Januszewskiej, pt. Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.

4. Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Zrównoważone współistnienie wielokulturowego świata według koncepcji Ernesto Laclau’a. Ku sanacji edukacji międzykulturowej, "Studia Pedagogiczne", LXX(70)/2017;
 • Międzykulturowa animacja muzyczna na rzecz synergetycznego rozwoju ucznia, "Studia z Teorii Wychowania", Tom VIII: 2017, nr 4 (21);
 • Idea zrównoważonego rozwoju w kształceniu studentów kierunków nauczycielskich, "Kultura i Edukacja", 3/2018;
 • Effects of Using Musical Fairy Tales in the Classroom: Action Research in Poland, "JoLaCE – Journal of Language and Cultural Education", 6(2) May 2018
 • Recenzja książki Arkadiusza Urbanka, pt. System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości – studium diagnostyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, ss. 278, "Kwartalnik Pedagogiczny", t. 41, Poznań 2018;
 • Człowiek – postczłowiek – transczłowiek: kto podejmie edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju?, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", t. 22, numer 1(85), 2019;
 • Międzykulturowa transgresja szansą na zrównoważone i wielokulturowe społeczeństwo, [w:] J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko (red.) "Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej", Białystok 2019.

5. Udział w konferencjach naukowych (wybrane przykłady z ostatnich lat):

 • Warsztaty Metodologii Pedagogicznej „Wychowanie na motywach sztuki” (tytuł wystąpienia: Plastyczność słowa i muzyki w kształtowaniu wyobraźni dziecka – wychowawcza synergia sztuk), Wisełka k. Międzyzdrojów, 2017;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Synergizm działań edukacyjnych i społecznych. Animacja wobec wyzwań współczesności” (tytuł wystąpienia: Międzykulturowa animacja muzyczna na rzecz synergetycznego rozwoju ucznia), Kraków, 2017;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji” (tytuł wystąpienia: Zrównoważone współistnienie wielokulturowego świata według koncepcji Ernesto Laclau. Ku sanacji edukacji międzykulturowej), Poznań, 2018;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Udane przedsięwzięcia – ważne perspektywy. Zespół programowy 3: Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy” (tytuł wystąpienia: Możliwości realizacji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w polskiej szkole. Rozwijanie potencjału przyszłych i obecnych nauczycieli), Cieszyn 2018;
 • 5th International Conference on Language, Literature and Culture in Education, LLCE 2018 (tytuł wystąpienia: Musical Fairy-tale – How a Teacher of Music/Art Classes May Develop Students’ Literacy and Music Skills and Imagination. A good Practice from Poland), Wiedeń, Austria, 2018;
 • Konferencja „Dziecko w świecie języków i kultur” (tytuł wystąpienia: Powiastka dydaktyczna źródłem wychowania do życia w społeczeństwie wielokulturowym), Warszawa, 2019;
 • XIV Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja międzykulturowa” na temat: „Człowiek pogranicza – wyzwania humanistycznej edukacji” (tytuł wystąpienia: Międzykulturowa transgresja szansą na zrównoważone i wielokulturowe społeczeństwo), Białystok, 2019;
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej na temat: „Edukacja globalna wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” (tytuł wystąpienia: Edukacja globalna a edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – pożądana zmiana miejsc), Warszawa, 2019;
 • 7th International Conference on Sustainable Development (tytuł wystąpienia: Intercultural Education for Sustainable Development in the Perspective of Pre-service Teacher Education in Poland), Rzym, Włochy, 2019;
 • X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii” (tytuł wystąpienia: Lekcje dla przyszłości: prawo ucznia do budowania wielokulturowej i zrównoważonej społeczności globu), Warszawa, 2019;
 • 26th ISDRS Conference “Sustainability in Transforming Societies” (tytuł wystąpienia: Old teaching-learning strategies in a new scenery. Barriers and possibilities to develop student teacher’s competences to implement sustainability issues into school practice), Budapeszt, Węgry, 2020;
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości” (tytuł wystąpienia: Wychowanie do zrównoważonego życia w społeczeństwie wielokulturowym: powiastka dydaktyczna), Kielce, 2020;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie uczenia się dorosłych” (tytuł wystąpienia: Creating Stories by Student Teachers as a Space for Multifaceted Adult Learning), Warszawa, 2020;
 • International Scientific Conference “Education and the challenges of the multicultural world” (tytuł wystąpienia: Accelerating Sustainability. Student Teacher Education as a Fundamental Step Towards Global Change), Warszawa, 2021.

6. Nagrody, medale i wyróżnienia:

 • 2006 – nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • 2010 – nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna trzeciego stopnia za cykl publikacji dotyczących problemu kształtowania tożsamości współczesnego Polaka,
 • 2011 – nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna drugiego stopnia za książkę Humanizm – dialog – tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010,
 • 2013 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP,
 • 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2018 – "Kreator Innowacji", Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • 2018 – nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna pierwszego stopnia za książkę Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017,
 • 2019 – nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne.

Zainteresowania naukowe

1. O mnie:

https://animoto.com/play/oMCKeOY6diO53utEtRwH1Q


2. Obszar moich zainteresowań badawczych i aktywności naukowej:

 • komparatystyka pedagogiczna
 • edukacja międzykulturowa, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, pedagogika kultury, antropologia kultury, wychowanie estetyczne
 • teoretyczne podstawy pedagogiki, współczesna myśl pedagogiczna, aksjonormatywne założenia pedagogii (teorie wychowania, wychowanie do wartości)
 • dydaktyka ogólna – teorie i modele kształcenia szkolnego i pozaszkolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (w szczególności: zasady kształcenia, innowacyjne metody pracy z uczniem, organizacyjne formy kształcenia, środki dydaktyczne), glottodydaktyka
 • animacja społeczno-kulturalna (animacja muzyczna)
 • pedeutologia – współczesne wyzwania
 • Stanowiska
  • profesor uczelni Zakład Pedagogiki Porównawczej

   pracownik badawczo-dydaktyczny

   członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

   członek Komisji do spraw Stopni Naukowych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

   Koordynator Wydziałowy Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela