Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Sosna
Główny adres email
Agnieszka.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania badawcze w początkowym okresie pracy naukowej związane były z geografią polityczną, a szczególnie z regionalizacją administracyjną i polityczno-administracyjną (podziały administracyjne, samorząd terytorialny), co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyborze tematu pracy magisterskiej, a następnie pracy doktorskiej. W ramach badań, w latach 1996-1997, brałam udział w pracach zespołu opracowującego problem „Delimitacji obszaru potencjalnego województwa łódzkiego”.

 • mgr geografii (w zakresie geografii regionalnej społeczno-ekonomicznej – 1993, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki [praca magisterska: Przemiany społeczno-gospodarcze pogranicza łęczycko-mazowieckiego w aspekcie rozwoju wielkich miast: Warszawy i Łodzi, promotor: dr M. Sobczyński];
 • dr nauk o Ziemi w zakresie geografii – 2000, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki [rozprawa doktorska: Administracyjno-polityczna regionalizacja Polski analiza procesów przestrzennych, promotor: prof. dr. hab. K. Heffner];
 • dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii - geografii społeczno- -ekonomicznej – 2014, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki [rozprawa habilitacyjna: Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów].

W 2005 r. ukończyłam Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego w zakresie: urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej (Wydział Architektury), gdzie obroniłam pracę dyplomową pt. „Studium rozwoju terenów wypoczynkowych w Piotrkowie Trybunalskim”. W 2014 r. ukończyłam Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu.

Stanowiska i funkcje służbowe w UŁ Kierownik Katedry Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami (2015–2016); Kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej i Polityki Społecznej w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (od 2016); Kierownik ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna oraz członek Rady Programowej kierunku gospodarka przestrzenna, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2016-2020).


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze: geografia usług, geografia społeczna i gospodarka przestrzenna, a zwłaszcza problematyka:

 • rozwoju i przekształceń w sektorze usługowym, głównie wielkopowierzchniowych kompleksów handlowych, m.in. centrami handlowymi, supermarketami (geografia usług); ;
 • zachowań nabywczych i przestrzennych klientów centrów handlowych oraz ich oddziaływania na otoczenie;
 • jakości życia w blokowiskach, determinanty jakość życia (więzi sąsiedzkie, dywersyfikacja przestrzeni o różnej jakości) (geografia społeczna);
 • krajobrazu kulturowego, szczególnie terenów zieleni (geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna);

Zainteresowania pozanaukowe skoncentrowane są głównie na szeroko pojętej turystyce i rekreacji. Jestem kierownikiem sekcji rowerowej UŁ, czynnie uczestniczę w wyprawach rowerowych. Jestem również moderatorem grupy Nordic Walking na Janowie (Widzew). Pasją moją są podróże nie tylko po kraju, ale szczególnie zagraniczne (kraje azjatyckie, Ameryka Płd., czy Afryka).

Stanowiska
 • profesor uczelni Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela