Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Professional career:

1994 – University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of International Trade and Finance, M.A. in Economics
1999–2000 – Assistant Lecturer, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of International Trade and Finance.
2000–2013 – Assistant Professor University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of International Economic Relations.
2013–2016 – Associate Professor University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of International Economic Relations.

2016– to date – Head of the International Business and Trade Department, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz.

2019 – to date, Deputy Director of the Institute of International Economics, University of Lodz.


Od zawsze interesuję się gospodarką międzynarodową. Ukończyłam HZ - "Handel Zagraniczny" (1994). Następnie napisałam doktorat (2000), dotyczący integracji gospodarczej, a wreszcie znalazłam swój ukochany obszar badań - Biznes Międzynarodowy. Rozprawa habilitacyjna (2013) "Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przypadek sektora motoryzacyjnego".

Obecnie koncentruję się na badaniach dotyczących korporacji transnarodowych - rozwoju globalnych sieci współpracy, znaczenia kapitału intelektualnego, ewolucji koncepcji marketingu i zarządzania międzynarodowego, wyzwań zrównoważanego rozwoju, nowych koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR 5.0).


PUBLIKACJE - wykaz publikacji w zakładce osiągnięcia naukowe

MONOGRAFIE AUTORSKIE:

 • Global business networks. Concept – structure –competitiveness. http://dx.doi.org/10.18778/8220-046-1 Łódź 2020
 • Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Wydawnictwo UŁ; Łódź 2012. [Development of global business networks as a competitive strategy of transnational corporations. The case of the automobile sector] https://www.researchgate.net/publication/330293295_Rozwoj_globalnych_sieci_biznesowych_2012_M_Rosinska-Bukowska
 • Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Wydawnictwo WSSM, Łódź 2011. [The Most Powerful Corporations of the Modern World. Case Studies]
 • Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Wydawnictwo A. Marszałek-Dom Wydawniczy Duet; Toruń 2009. [Rules Transnational Corporation in Globalization Process. Creation of Global Business Space]

Wybrane ARTYKUŁY:

 • M. Rosińska-Bukowska (2022). Evolution of corporate social responsibility standards and their implementation in the strategies of the most powerful corporations: Guidelines for the CSR 5.0 concept, “International Entrepreneurship Review”, vol. 8, No. 2, 25–35, https://doi.org/10.15678/IER.2022.0802.02
 • M. Rosińska-Bukowska, Strategic changes in transnational corporation as an adjustment to the challenges of the 21st Century, “Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)” 2017, vol. 5, No. 2, 143–157, https://doi.org/10.15678/EBER.2017.05020, DOI: 10.15678/EBER.2017.050208.
 • M. Rosińska-Bukowska, The Significance of Intellectual Capital in Strategies of Transnational Corporations, “International Journal of Management and Economics” 2020, vol. 56, No. 4,1–16, eISSN 2543-5361, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/IJMESGH_56(4).pdf DOI: 10.2478/ijme-2020-0025
 • M. Rosińska-Bukowska, Human Capital and Intellectual Capital in Modern International Business – Based on Studies of the Strategies of Transnational Corporations, “Comparative Economic Research” 2019, vol. 22, No. 2, pp. 141–158, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0017.
 • M. Rosińska-Bukowska, New Approach to International Competitiveness of Multi-layer Enterprises. A Reference to Macroeconomic Models for the Assessment of Competitiveness as a Benchmark, “Folia Oeconomica (FOE)” 2017 nr 6 (332), s. 145–158 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.332.10.
 • M. Rosińska-Bukowska, Corporate finance China’s big four banks, [in:] M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, China’s economic growth – selected financial aspects, Publisher of the University of Lodz 2020, pp. 39–59, e-ISBN 978-83-8220-096-6, http://dx.doi.org/10.18778/8220-096-6.
 • M. Rosińska-Bukowska, The most powerful Asian transnational corporations, [in:] M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, Asia’s global expansion: business and financial aspects, Publisher of the University of Lodz 2020, pp. 27–57, e-ISBN 978-83-8142-990-0, http://dx.doi.org/10.18778/8142-990-0.

Magdalena-Rosińska-Bukowska (ORCID)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4525-0751

Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=QCPTYNgAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Rosinska-Bukowska


Pełnienie funkcji naukowo-organizacyjnych

 • · Kierownik Katedry Biznesu i Handlu Międzynarodowego – 2016– i nadal
 • · Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UŁ – 2019– i nadal
 • · Członkini Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w dyscyplinie Ekonomia i Finanse – 2020– i nadal; egzaminator dyscypliny wiodącej w zakresie ekonomii – 2021– i nadal; egzaminator dyscypliny wiodącej w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych – 2019– i nadal
 • · Członkini Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ – 2020– i nadal
 • · Członkini Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. oceny wniosków w wewnętrznych konkursach finansowych w ramach programu IDUB „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, recenzent wniosków w dziedzinie nauk społecznych – kadencja 2020–2024.
 • · Kierownik Zakładu Handlu Światowego – 2014–2016
 • · Członkini Komisji ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – 2014–2020.
 • · Wiceprzewodnicząca Rady Konsultacyjnej kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy – 2019–i nadal
 • · Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – 2019–2020; członkini – 2013–2020
 • · Członkini Rady Konsultacyjnej kierunku Finanse Międzynarodowe – 2016–2020
 • · Przewodnicząca Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Umowa z grudnia 2013 r. Rektorów siedmiu uczelni: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu) – 2013– i nadal
 • · Członkini II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie ekonomii – 2013–2016
 • · Członkini VI Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – 2016–2020
 • · Członkini X Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych – 2016–2020
 • Kierownik Studiów podyplomowych „Handel Zagraniczny w Praktyce”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 2016 – 2019
 • Członkini Komitetu Redakcyjnego Polsko-Niemieckiego Kwartalnika "Interkulturelle Annäherungen" 2010 –2016
 • Członkini Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 2008 –2014

Osiągnięcia naukowe

Autorskie monografie (rok publikacji: 2020, 2012, 2011, 2009):

 • Global business networks. Concept – structure –competitiveness. http://dx.doi.org/10.18778/8220-046-1 Łódź 2020
   • This monograph aims to prove that global business networks are a new model of building international competitiveness based on the concepts of networking, orchestration, and coopetition. The assessment of GBN competitiveness requires a multi-dimensional approach, enabling the evaluation of the synergic influence of both economic and intellectual capital on the process of creation of added value.
   • GBN competitiveness is systemic and is based on multiplying the accumulated economic capital (AEC) thanks to the development of intellectual capital (IC) while taking into account the equal involvement of three subsystems of IC: innovation, organisation, and relations with the environment. The explanation of the essence of GBNs requires an interdisciplinary approach, referring to notions such as the theory of competitiveness, the strategy of internationalisation, the concept of knowledge management, the network approach, intellectual capital, and regulation theory.
   • The author focuses on finding measures that enable the assessment of GBN competitiveness. The following sources of a GBN’s advantages were identified and considered to be crucial: networking, as the ability to build coalitions; orchestration, as the use of the potential of foreign investments and the potential of the international transfer of human resources in creating innovative solutions; and coopetition, as the ability to permanently cooperate with the environment, including the competition.
   • As a consequence of changes to the global economy, all entities have evolved, thus changing their positions in the global business system.
 • Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Wydawnictwo UŁ; Łódź 2012
 • Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Wydawnictwo WSSM, Łódź 2011
 • Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Wydawnictwo A. Marszałek-Dom Wydawniczy Duet; Toruń 2009

Monografie (red. nauk.)

INNE: Magdalena-Rosińska-Bukowska (ORCID)

 • (2022) Evolution of corporate social responsibility standards and their implementation in the strategies of the most powerful corporations: Guidelines for the CSR 5.0 concept, International Entrepreneurship Review
 • (2021) An assessment of the competitiveness of complex business networks based on their ability to create value added, S. Bukowski, M. Lament (eds.), Prospects and Challenges to the Development of Businesses in the World Economy, CeDeWu, Warszawa,151–168
 • (2020) The Significance of Intellectual Capital in Strategies of Transnational Corporations, “International Journal of Management and Economics”, 56 (4), 1–16, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/IJMESGH_56(4).pdf
 • (2019) Human Capital and Intellectual Capital in Modern International Business – Based on Studies of the Strategies of Transnational Corporations, “Comparative Economic Research”, 22 (2), 141–158, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0017
 • (2017) New Approach to International Competitiveness of Multi-layer Enterprises. A Reference to Macroeconomic Models for the Assessment of Competitiveness as a Benchmark, “Folia Oeconomica (FOE)” 6 (332), 145–158, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.332.10
 • (2017) Strategic changes in transnational corporation as an adjustment to the challenges of the 21st Century, “Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)” , 5 (2), 143–157, https://doi.org/10.15678/EBER.2017.05020
 • (2017) Kapitał intelektualny jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej – wyzwania dla modeli zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, „Studia Ekonomiczne” 337, 9–26, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-4401bd5c-9280-451b-a1f1-f52bed0834e1
 • (2017) Korporacje transnarodowe wobec wyzwań XXI w., „Studia Prawno-Ekonomiczne” 104, 315–328,http://ltn.lodz.pl/images/spe/104/rosinska-bukowska.pdf
 • (2017) Rola kapitału ludzkiego w biznesie międzynarodowym (implikacje dla migracji i ekspatriacji, http://www.ksiegarnia.difin.pl/zarzadzanie/12/migr...
 • (2016) The Model of Competitiveness Assessment of Coopetition Network Systems Competition and Cooperation of Enterprises in the Global Economy, „Journal of Economics and Management”, 24 (2), 5–13, http://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/journal-issues/archive/journal-of-economics-and-management-no-2416.html
 • (2016) Strategia internacjonalizacji sieciowej. Model ekspansji korporacji transnarodowych, „International Business and Global Economy” 35/2, 271–283, http://ekonom.ug.edu.pl/web/pimihz/index.html
 • (2016) Chiński rynek rolno-spożywczy – możliwości rozwoju eksportu polskiej żywności, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/244355/2/2016_2_28.pdf
 • (2016) Atrybuty najpotężniejszych korporacji – efekt realizacji sekwencyjnej integracji biznesowej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomica” 3, 109–116
 • (2016) Filary strategii współczesnych korporacji – konkurencja i współpraca jako istota nowego modelu rozwojowego
 • (2016) Powiązania niekapitałowe korporacji transnarodowych; http://przedsiebiorstwo.waw.pl/files/84/995/sgh-knop-nr-1-2016-recenzje-rosinska.pdf
 • (2015) Zmiana pozycji korporacji transnarodowych w gospodarce światowej – implikacje dla międzynarodowych rynków finansowych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 6 (317), 157–174, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.317.12
 • (2015) Model integracji gospodarczej jako wzorzec scalania systemów biznesowych – koncepcja i jej interpretacja (na wybranych przykładach), „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 5 (316), 133–154, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.316.09
 • (2015) Ewolucja działalności lobbingowej korporacji transnarodowych – znaczenie zachodzących zmian dla oceny etyczności, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/16_03.pdf.
 • (2015) Wpływ sankcji ekonomicznych na handel międzynarodowy – analiza zmian w wymianie handlowej UERosja http://www.wneiz.pl/sip/numery/rok2015/studia-i-prace-wneiz-nr-41-2015-t-1/6311-wplyw-sankcji-ekonomicznych-na-handel-miedzynarodowy-analiza-zmian-w-wymianie-handlowej-unia-europejska-rosja
 • (2015) Globalne sieci współpracy – istota współczesnych międzynarodowych powiązań gospodarczych, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/506_9.pdf
 • (2015) Microeconomic Implications of the „Eurozone Project” – assessment from the viewpoint of European transnational corporations
 • (2015) Audyt miejski – znaczenie dla rozwoju miast w Unii Europejskiej
 • (2015) Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania wspólnego stanowiska państw UE wobec Rosji
 • (2015) Koncepcja oceny konkurencyjności przedsiębiorstw sieciowych
 • (2014) Internacjonalizacja przedsiębiorstw – istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej
 • (2014) Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw
 • (2014) Interdyscyplinarność współczesnej teorii przedsiębiorstwa – implikacje dla strategii konkurencyjności w dobie globalizacji
 • (2014) Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo – przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych
 • (2014) Zrównoważone zarządzanie – główne wyzwanie rozwojowe dla współczesnych organizacji
 • (2014) Geografia lobbingu – przestrzenne zróżnicowanie postrzegania działalności lobbingowehttp://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/10667?show=full.
 • (2013) Adjustment of corporate organizational structure to the demands of competition in fast changing global economy, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile...
 • (2013) Modern State in the age of Globalization Systemic Competitiveness seen as a new Challenge for Modern States
 • (2013) Corporate social responsibility as a vital element of modern enterprise development strategies
 • (2013) Kryzys finansowy 2008 – analiza percepcji kryzysu przez społeczeństw
 • (2012) Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa
 • (2012) Globalne sieci biznesowe – efekt globalizacji korporacyjnej
 • (2012) Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
 • (2012) Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach – analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim
 • (2012) Koncepcja paradygmatu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw
 • (2012) Korporacje japońskie – ocena pozycji w gospodarce światowej
 • (2012) Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego)
 • (2012) Korporacje transnarodowe wobec wyzwań semi-globalnego otoczenia
 • (2011) Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości na przykładach wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych
 • (2011) Globalne przepływy inwestycyjne jako forma realizacji strategii ekspansji korporacji transnarodowych
 • (2011) Koncepcja oceny konkurencyjności korporacji jako orkiestratorów globalnych sieci biznesowych
 • (2011) Korporacje transnarodowe na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej – wybrane aspekty inwestowania
 • (2010) Pozycja europejskich korporacji transnarodowych w światowych rankingach (w kontekście powstania zintegrowanego obszaru walutowego
 • (2010) Oligopolizacja globalnej przestrzeni biznesowej – konsekwencje przedsiębiorstw dla systemu gospodarki światowej
 • (2009) Regionalizm a procesy globalizacji – znaczenie dialogu międzykulturowego w dobie globalizacji korporacyjnej
 • (2009) Procesy międzynarodowych fuzji i przejęć – jako „megatrend” współczesnej gospodarki
 • (2009) Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
 • (2009) Globalizacja korporacyjna – poszukiwanie istoty zjawiska
 • (2009) Kooperencyjne perencyjne globalne sieci biznesowe – specyfika kreowania i transferu innowacji
 • (2008) Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej
 • (2008) Trendy w międzynarodowych fuzjach i przejęciach jako konsekwencja ewolucji gospodarki światowej
 • (2008) Globalne systemy produkcyjne jako strategia ekspansji korporacji transnarodowych
 • (2008) Globalna sieć biznesowa jako typ struktury organizacyjnej sprzyjający stałej poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw międzynarodowych
 • (2007) Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
 • (2007) Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy przedsiębiorstwa – fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych
 • (2007) Wykorzystanie koncepcji klastra jako narzędzia poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych
 • (2007) Kierunki globalnych przepływów kapitałowych a znaczenie miękkich czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie decyzyjnym
 • (2007) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim jako podstawa rozwoju organizacji w warunkach globalizacji
 • (2007) Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy
 • (2007) Niemiecka kultura kapitalizmu. Specyfika modelu gospodarczego Niemiec
 • (2007) Zmiany organizacyjne na poziomie przedsiębiorstw jako konsekwencja globalizacji – modele organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
 • (2007) Zarządzanie reklamą w kontekście globalizacji
 • (2006) Wspólnotowa polityka przedsiębiorczości a koncepcja rozwoju w oparciu o powiązania typu klastrowego
 • (2006) Wspólnotowa polityka przedsiębiorczości a powiązania klastrowe w Europie
 • (2006) Zasoby ludzkie jako fundament konkurencyjności (edukacja a konkurencyjność gospodarki europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej)
 • (2006) Działalność badawczo-rozwojowa korporacji transnarodowych jako podstawa tworzenia globalnej sieci B+R
 • (2006) Podstawowe założenia koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście globalizacji
 • (2006) Regionalne aspekty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w ujęciu teoretycznym)
 • (2005) Modele zarządzania i wzorce zachowań menedżerskich jako konsekwencja regionalizacji gospodarki światowej
 • (2005) Stymulanty i destymulanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach globalizacji, na przykładzie Polski
 • (2005) Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Europejski wymiar szkolnictwa wyższego
 • (2005) Koncepcja dystryktu przemysłowego w świetle teorii. Implikacje dla polityki rozwoju lokalnego
 • (2005) Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym – ujęcie teoretyczne
 • (2005) Podejście sieciowe jako element koncepcji poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce (na przykładzie strategii rozwoju przedsiębiorczości Unii Europejskiej)
 • (2005)The Influence of Civilisation Circles on the Reorganized World Economic System
 • (2004) Globalizacja jako faza ewolucji rynku światowego – implikacje dla podmiotów uczestniczących w wymianie międzynarodowej
 • (2004) Dynamiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem jako konsekwencja zmian we współczesnej gospodarce
 • (2004) Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań jednolitego rynku europejskiego
 • (2003) Program przedakcesyjny SAPARD jako element polityki regionalnej
 • (2003) Wpływ procesu globalizacji na główne ośrodki międzynarodowych stosunków ekonomicznych
 • (2003)
 • (2002) Kulturowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, czyli zarządzanie europejskie na tle modelu japońskiego i amerykańskiego
 • (2002) Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
 • (2001) Problemy handlu i marketingu elektronicznego. Nowe możliwości handlu, czyli e-Commerce


Zainteresowania naukowe

 • Główny obszar zainteresowań naukowych: biznes i zarządzanie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem korporacji transnarodowych (TNC), globalnych sieci biznesowych (GBN), konkurencyjności międzynarodowej, przedsiębiorczości międzynarodowej, zrównoważonego rozwoju, kapitału intelektualnego, marketingu międzynarodowego oraz ekspansji inwestycyjnej (fuzje i przejęcia).

Obszary badawcze

 • Korporacje transnarodowe, biznes międzynarodowy (F23)
 • Sieci biznesowe, analiza sieciowa (D85)
 • Konkurencyjność międzynarodowa (D21, D22)
 • Zarządzanie międzynarodowe i marketing międzynarodowy (L2, O32, M31, M37)
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa – analizy empiryczne (D22, L26)
 • Model biznesowe, kapitał intelektualny (L20, O34, J24, O15)
 • Fuzje i przejęcia, inwestycje zagraniczne (G34, L24)
 • Rozwój zrównoważony, Kultura korporacyjna (M14, Q01)
 • Magdalena-Rosińska-Bukowska (ORCID)

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
 • -The title of the project (Principal Investigator): Zrównoważony rozwój gospodarek azjatyckich i ich udział w globalnych sieciach biznesowych (2022); [Sustainable development of Asian economies and their participation in global business networks]; The main objective of the project is to assess the degree of implementation of sustainable development principles in Asian economies - considering changes taking place at the macro-, meso- and microeconomic level. Being aware of the incremental nature (staged business integration model) of the development of global business networks (GBNs), the research within the framework of the project aim to assess the long-term capacity of Asian entities to inclusive growth based on their position and role in these networks. The basic assumption of the project is that appropriate economic policy design and structural reforms undertaken in Asian economies will enhance the role of different sectors in directing these economics to a sustainable growth trajectory, leading to inclusive growth in the long term. The participation of the Asian economies in integration and liberalisation processes creates the foundations that allow these economies to join the competition on a global level and systematically expand their links in global cooperation networks. Implementation of sustainable development principles in individual sectors of the economy (e.g. banking, automotive, electronics, energy) increases the share of Asian entities in GBNs. Based on the positions and roles of individual entities in these networks, it is possible to assess their ability to create added value based on the combined strength of economic and intellectual capital. The achievement of such competencies by the top Asian enterprises in key sectors allows them to recognise that their domestic economies will become beneficiaries of the inclusive growth concept.
 • -The title of the project (Principal Investigator): Wyzwania zrównoważonego rozwoju – rola korporacji transnarodowych w globalnych sieciach biznesowych [Challenges of sustainable development the role of TNCs in global business networks] (2020–2023).
 • -The title of the project (Principal Investigator): Biznesowe i finansowe determinanty rozwoju gospodarczego Azji (2018); [Business and financial determinants of Asia's economic development];
 • -The title of the project (Principal Investigator): Społeczna odpowiedzialność jako kluczowe wyzwanie modelu konkurencyjności systemowej – wnioski dla przedsiębiorstw (w tym korporacji transnarodowych) oraz innych uczestników rynku międzynarodowego (20172019) [Social responsibility as a key challenge of the system competitiveness model - applications for enterprises (including transnational corporations) and other participants of the international market (20172019)]. The aim of the project: Assessment of the scope and strength of influence of transnational corporations on other participants of the international market thanks to the redefinition of management models by taking into account the importance of social responsibility in conducted business activities.
 • - The title of the project (Principal Investigator): Wpływ korporacji transnarodowych na międzynarodowe stosunki gospodarcze [Impact of transnational corporations on international economic relations] (20152017). The aim of the project: creation of a set of reports/recommendations regarding the scope and strength of transnational corporations' influence on other enterprises, with special regard to members of their network systems; identified types of participants of the global business network (enterprises, local and national authorities, citizens/consumers); creating an original model/measure for assessing the ability of complex systems (including corporations) to affect other participants of the international market.
 • -The title of the project (Principal Investigator): Modele budowania i oceny konkurencyjności podmiotów o złożonych systemach międzynarodowych [Models of building and assessing the competitiveness of organizations with complex international systems] (2013–2015). Project stages (specific goals): an attempt to fill the gap in international competitiveness research – through the use of a combination of methods used in research at the macroeconomic and microeconomic level, which until now were treated as separable.
 • -The title of the project (Principal Investigator): Strategia działań UE wobec Rosji a interesy państw członkowskich (mapa interesów UE Rosja) (2014); [The Strategy of EU Actions Towards Russia and the Economic Interests of the EU Member States-Russia (Map of Interests)]; projekt realizowany na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Project stages (specific goals): Analysis of the trade turnover of the EU Member States Russia. The structure of EU28 Russia trade according to SITC. The main economic branches in the EU countries for which relations with Russia are of particular importance. Main branches in export and import according to individual sections of the SITC. The impact of sanctions against Russia and Russian counter-sanctions on the economic interests of individual EU Member States. Assessment of the significance of sanctions and the effects of "retaliation" on the economic interests of EU Member States geographical and sectoral approach. Analysis of the impact of sanctions and counter-sanctions on the volume and structure of trade turnover - national approaches. Analysis of corporations' activities related to economic interests with Russia assessment of the impact of TNC activities on the decisions of EU countries. Operation strategies of the most powerful European corporations in Russia.
 • -The title of the project (Principal Investigator): Wpływ wielkich korporacji na stosunki międzynarodowe: przykłady i metody wpływania na decyzje podejmowane przez państwa i organizacje międzynarodowe (2013); [The influence of large corporations on international relations: examples and methods of influencing decisions taken by states and international organizations]; projekt realizowany na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Project stages (specific goals): Methods of building the position and development potential of TNCs in the world economy: assessment of economic and social potential; creating a cooperation network non-governmental organizations, think tanks, media. The top sectors of the world economy through corporate activities transnational industry / sector approach, including the sensitive areas of intense lobbying activities. Funds spent on marketing and lobbying activities. Structure of the geographical involvement of the most powerful corporations, including the "geographical" specificity of lobbying regulations. Corporations' strategies and methods of influence transnational lobbying; methods of influence, including non-legal ones. Conclusions and recommendations for Poland (for Polish diplomacy), the Visegrad Group.
 • -The title of the project (Principal Investigator): Strategie ekspansji korporacji transnarodowych – kreowanie globalnych systemów produkcyjnych [Strategies for the expansion of transnational corporations creating global production systems].
  -The title of the project (Principal Investigator): Globalne sieci biznesowe jako konsekwencja ewolucji gospodarki światowej [Global business networks as a consequence of the evolution of the global economy].
 • -The title of the project (Principal Investigator): Struktura branżowa współczesnej gospodarki światowej – analiza kierunków rozwoju wybranych przedsiębiorstw międzynarodowych[Industry structure of the contemporary global economy analysis of development directions of selected international enterprises].
 • - The title of the project (Principal Investigator): Podejście sieciowe jako element koncepcji poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce [Network approach as an element of the concept of improving the competitiveness of enterprises in the modern economy].
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

  Kierownik Katedry Biznesu i Handlu Międzynarodowego

  Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Międzynarodowej


  Badania naukowe: z zakresu biznesu międzynarodowego oraz zarządzania i marketingu międzynarodowego; szczególne miejsce zajmują badania dotyczące rozwoju globalnych sieci biznesowych (GBNs), strategii korporacji transnarodowych (TNCs), kapitału intelektualnego (IC) oraz zrównoważonego rozwoju.

  Polecam moją ostatnią książkę: Rosińska-Bukowska, M. (2020), Global business networks. Concept–structure–competitiveness, http://dx.doi.org/10.18778/8220-046-1

  Opiekun specjalności: BIZNES MIĘDZYNARODOWY

  Zajęcia dydaktyczne: wykłady z Gospodarki Międzynarodowej, Marketingu Międzynarodowego, Zarządzania Międzynarodowego, Zarządzania Strategicznego, Kapitału Intelektualnego, Globalnych Sieci Biznesowych. Seminaria doktorskie, magisterskie, licencjackie.


  ORCID - Magdalena Rosińska-Bukowska (ORCID)

  Google Scholar - Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=QCPTYNgAAA...

  Research Gate - https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Ros...

  Instytut GM - http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/o-instytucie-1/k...

  Obszary badawcze (kody JEL):

  • Korporacje transnarodowe, biznes międzynarodowy (F23)
  • Sieci biznesowe, analiza sieciowa (D85)
  • Konkurencyjność międzynarodowa (D21, D22)
  • Zarządzanie międzynarodowe i marketing międzynarodowy (L2, O32, M31, M37)
  • Przedsiębiorczość międzynarodowa – analizy empiryczne (D22, L26)
  • Model biznesowe, kapitał intelektualny, kapitał ludzki (L20, O34, J24, O15)
  • Fuzje i przejęcia, inwestycje zagraniczne (G34, L24)
  • Rozwój zrównoważony, Social Responsibility, Kultura korporacyjna (M14, Q01)

  Doświadczenie naukowo-badawcze (projekty naukowe):

  • Rozwój globalnych sieci biznesowych – koncepcja, case studies dla poszczególnych sektorów, zasady oceny i pomiaru konkurencyjności
  • Modele zarządzania międzynarodowego – case studies
  • Rola kapitału intelektualnego we współczesnym biznesie międzynarodowym
  • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
  • Społeczna odpowiedzialność – wyzwanie współczesnego biznesu (na przykładach wiodących korporacji transnarodowych)
  • Modele biznesowe – teoria i praktyka na podstawie korporacji finansowych i niefinansowych
  • Ewolucja koncepcji marketingu międzynarodowego –na przykładach wiodących korporacji transnarodowychZrównoważony rozwój gospodarek - biznesowe i finansowe determinanty rozwoju gospodarczego; znaczenie udziału w globalnych łańcuchach kreacji wartości


  Research Interests

  • Transnational Corporations, International Business – empirical analyzes (F23)
  • Business Networks – empirical analyzes (D85)
  • International Competitiveness (D 21, D22)
  • International Management and Marketing – empirical analyzes (L2, O32, M31, M37)
  • International entrepreneurship – empirical analyzes (D22, L26)
  • Business model, intellectual capital, human capital (L20, O34, J24, O15)
  • Mergers and acquisitions, foreign investments (G34, L24)
  • Sustainable development, Social Responsibility, Corporate culture (M14, Q01)

  ORIGINAL MONOGRAPHS

  • Global business networks. Concept – structure –competitiveness. http://dx.doi.org/10.18778/8220-046-1 Łódź 2020
  • Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Wydawnictwo UŁ; Łódź 2012. [Development of global business networks as a competitive strategy of transnational corporations. The case of the automobile sector] https://www.researchgate.net/publication/330293295_Rozwoj_globalnych_sieci_biznesowych_2012_M_Rosinska-Bukowska
  • Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Wydawnictwo WSSM, Łódź 2011. [The Most Powerful Corporations of the Modern World. Case Studies]
  • Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Wydawnictwo A. Marszałek-Dom Wydawniczy Duet; Toruń 2009. [Rules Transnational Corporation in Globalization Process. Creation of Global Business Space]

  MONOGRAPHS (SCIENTIFIC EDITOR)

  SCIENTIFIC ARTICLES Magdalena-Rosińska-Bukowska (ORCID)

  SELECTED ARTICLES - EXAMPLES
  • M. Rosińska-Bukowska (2022). Evolution of corporate social responsibility standards and their implementation in the strategies of the most powerful corporations: Guidelines for the CSR 5.0 concept, “International Entrepreneurship Review”, vol. 8, No. 2, 25–35, https://doi.org/10.15678/IER.2022.0802.02
  • M. Rosińska-Bukowska, Strategic changes in transnational corporation as an adjustment to the challenges of the 21st Century, “Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)” 2017, vol. 5 No. 2, pp. 143–157, https://doi.org/10.15678/EBER.2017.05020
  • M. Rosińska-Bukowska, The Significance of Intellectual Capital in Strategies of Transnational Corporations, “International Journal of Management and Economics” 2020, vol. 56, No. 4, pp.1–16, eISSN 2543-5361,https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/IJMESGH_56(4).pdf , DOI: 10.2478/ijme-2020-0025.
  • M. Rosińska-Bukowska, Human Capital and Intellectual Capital in Modern International Business – Based on Studies of the Strategies of Transnational Corporations, “Comparative Economic Research” 2019, vol. 22, No. 2, pp. 141–158, doi: https://doi.org/10.2478/cer-2019-0017.
  • M. Rosińska-Bukowska, New Approach to International Competitiveness of Multi-layer Enterprises. A Reference to Macroeconomic Models for the Assessment of Competitiveness as a Benchmark, “Folia Oeconomica (FOE)” 2017 nr 6 (332), s. 145–158 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.332.10.
  • M. Rosińska-Bukowska, Corporate finance China’s big four banks, [in:] M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, China’s economic growth – selected financial aspects, Publisher of the University of Lodz 2020, pp. 3959, e-ISBN 978-83-8220-096-6, http://dx.doi.org/10.18778/8220-096-6.
  • M. Rosińska-Bukowska, The most powerful Asian transnational corporations, [in:] M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, Asia’s global expansion: business and financial aspects, Publisher of the University of Lodz 2020, pp. 2757, e-ISBN 978-83-8142-990-0, http://dx.doi.org/10.18778/8142-990-0.


  Research in the field of international economics with aspects of management:

  • efficiency of management, entrepreneurship, creativity, innovation fostering methods;
  • different aspects of internationalization, including: conditions for the development of innovative entrepreneurship, competitiveness of certain branches and sectors of the economy, international expansion strategies, role of consumption and consumers in the process of developing new regulations in modern economies;
  • concepts of network- and cluster-based development;
  • meaning and role of intellectual capital in economic development;
  • efficiency impact of intellectual capital on the development of different types of entities in a modern economy;
  • conditions for developing innovation, creativity, entrepreneurship, as well as talent growth and knowledge-based economy;
  • seeking new sources of growth and developing competitive advantage of different types of entities in a modern economy;
  • conditions for synergistic use of all the available resources for sustainable growth – including joining global business networks;
  • methods of building strong human capital as a source of competitive advantage, including using modern education systems and increasing the quality of education;
  • causes and means of countering occupational burnout and civilization-related diseases affecting employees of transnational corporations operating in different sectors.

  Research in the field of resources and sustainable development:

  • sustainable development principles implementation in business models of transnational corporations and concepts of managing global business networks;
  • prudent use of natural resources as an element of the product policy of the most powerful corporations;
  • strategic decisions of enterprises in terms of environmental protection planning according to the principles of sustainable development;
  • improving the production process of biodegradable products, recycling methods and natural resources use optimization.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela