Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Topola
Główny adres email
Beata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia w Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam w 1990 r. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskałam w 1999 r. Od marca 1999 r. pracowałam na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. pracuję na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, Wydziału Zarządzania UŁ. W czasie pracy w Uniwersytecie Łódzkim swoją wiedzę i kompetencje rozwijałam biorąc udział w licznych zagranicznych stażach naukowych oraz krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Warsztat dydaktyczny pomogły mi rozwinąć szkolenia dotyczące nowoczesnych metod kształcenia, w tym kształcenia zdalnego oraz zarządzania wielokulturowością.

Obok aktywności dydaktycznej pełnię szereg funkcji organizacyjnych. Obecnie jestem kierownikiem kierunku Zarządzanie miastem (studia I stopnia) i kierunku Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia) na Wydziale Zarządzania UŁ. Za udział w pracach zespołu przygotowującego nowy program kształcenia w zakresie Zintegrowanego zarządzania firmą otrzymałam w 2007 r. nagrodę Rektora UŁ. Od wielu lat jestem też członkiem Rady Wydziału Zarządzania. W dziedzinie współpracy międzynarodowej od 2008 roku pełnię funkcję przedstawiciela Uniwersytetu Łódzkiego w Association of European Schools of Planning AESOP, a od 2013 r. jestem członkiem OECD Observatory of Public Sector Innovation Associate Group.

Oprócz doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego mam także doświadczenie we współpracy z biznesem i organizacjami pozarządowymi, głównie w zakresie realizacji szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji pracowników administracji publicznej. Brałam także udział w licznych projektach badawczych i wdrożeniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w krajowych programach badawczych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują problematykę zagospodarowania obszarów miejskich, ekonomiki miast oraz poli­tyki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zajmuję się także zarządzaniem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji w sektorze publicznym. W ramach zarządzania publicznego moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej, zarządzaniem konfliktami, zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem bezpieczeństwem.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Zarządzania Miastem

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela