Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Klon
Główny adres email
Wojciech.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik ze stopniem naukowym doktora, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ (kierunek: prawo) oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (kierunek: filozofia). Doktor nauk prawnych. Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji. Przez dwie kadencje członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczący Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ. Równolegle z pracą dydaktyczna i naukową w UŁ realizuje obowiązki w organach państwowych, w tym od trzech kadencji pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. zasiadał w Radzie Zamówień Publicznych.

Osiągnięcia naukowe

Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań o charakterze naukowym: monografii, komentarzy, artykułów i glos, a także szeregu opracowań o charakterze dydaktycznym (podręczniki, skrypty) oraz popularyzatorskim. Kierował międzynarodowym programem badawczym Polonium (2016-2017) na temat odpowiedzialności władzy publicznej w Europie, zakończonym publikacją "La responsabilité des autorités publiques en Europe”, wyd. Clément Juglar, Paryż 2019. Obecnie uczestnik zespołu badawczego realizującego grant NCN "Prawo cywilne wobec sztucznej inteligencji".

W działalności organizacyjnej współautor projektów szeregu wewnętrznych regulacji obowiązujących w Uczelni, w tym projektu statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe

Głównym przedmiotem zainteresowań jest prawo cywilne, w szczególności prawo umów i prawo odszkodowawcze. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa prywatnego i prawa publicznego, w szczególnosci w problematyce prawa zamówień publicznych oraz dotyczących sfery powiązań między prawem cywilnym a prawem finansów publicznych. Prowadzi badania i publikuje z zakresu dyscypliny finansów publicznych oraz kontroli państwowej.

Ponadto zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują prawo mieszkaniowe i lokalowe oraz prawo w turystyce i rekreacji.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego

  Zakres obowiązków pracownika jako zatrudnionego na stanowisku profesora uczelni obejmuje prowadzenie działalności dydaktycznej określonej w programach studiów dla kierunków, na których pracownik prowadzi zajęcia dydaktyczne. Zajęcia te obejmują prowadzenie wykładów kursowych i monograficznych, konwersatoriów, seminariów licencjackich i magisterskich oraz wykładów na studiach podyplomowych.

  Na stanowisku profesora uczelni pracownik prowadzi działalność badawczą, w tym związaną z realizowanym procesem dydaktycznym, a także działalność badawczą w szerszym zakresie, w ramach reprezentowanej dyscypliny.

  Pracownik realizuje także inne obowiązki, w szczególności o charakterze organizacyjnym, wynikające z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wynikające ze statutu Uniwersytetu Łódzkiego i innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela