Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zbigniew Dąb
Główny adres email
Zbigniew.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności


W latach 1981-1986 studiowałem geografię na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłem specjalność geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu. Jestem pracownikiem UŁ od 1 lipca 1986 r., kiedy to zostałem zatrudniony w Zakładzie Geomorfologii UŁ i pracowałem tam do 1 października 2010 r. W latach 1986-1996 pracowałem na stanowisku asystenta, później - adiunkta. Doktorat uzyskałem w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, specjalności geomorfologia w 1996 r. na podstawie pracy Kształtowanie rzeźby w czasie zaniku lądolodu warciańskiego między górną Rawką a Pilicą. Postępowanie habilitacyjne przeprowadziłem na podstawie monografii Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim. Od 2010 r. pracuję na stanowisku profesora uczelni sprawując także funkcję kierownika Katedry Geografii Fizycznej UŁ.Osiągnięcia naukowe

ORCID QR CODE

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=z-r...

Do osiągnięć naukowo-dydaktycznych zaliczam m.in. wypromowanie dwóch doktorów (dr. Aleksandra Szmidta i dr Małgorzaty Frydrych) oraz ponad 100 prac dyplomowych – magisterskich i licencjackich.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się głównie w zakresie geomorfologii glacjalnej, fluwialnej i regionalnej (obszary niżowe i wyżynne), paleogeografii i geologii czwartorzędu, sedymentologii utworów kontynentalnych oraz geografii fizycznej regionalnej.

Chętnie zajmuję się popularyzacją wiedzy naukowej z zakresu nauk o Ziemi i środowisku, szczególnie z dyscyplin, którymi zajmuje się badawczo.

Moje bardziej osobiste zainteresowania to m.in. fotografia krajobrazowa, zwiedzanie miejsc interesujących przyrodniczo, kulturowo lub architektonicznie oraz majsterkowanie.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geografii Fizycznej

  Moje zainteresowania naukowe koncentrują się głównie w zakresie geomorfologii glacjalnej, fluwialnej i regionalnej (obszary niżowe i wyżynne), paleogeografii i geologii czwartorzędu, sedymentologii utworów kontynentalnych oraz geografii fizycznej regionalnej. Redaguję czasopismo naukowe Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica. Chętnie zajmuję się popularyzacją wiedzy naukowej, szczególnie z dyscyplin, którymi zajmuje się badawczo.

  Prowadzę zajęcia na wszystkich trzech stopniach dydaktyki uniwersyteckiej. Wśród prowadzonych przedmiotów są: seminaria, konwersatoria, podstawy geografii fizycznej, geomorfologia i ochrona powierzchni Ziemi, geomorfologia stosowana, metody badań gruntów i gleb oraz wykłady fakultatywne (w br. Środowisko przyrodnicze Europy Północnej, Procesy środowiska glacjalnego i ich ekspresja morfologiczno-krajobrazowa).

  W ramach obowiązków organizacyjnych wykonuję m.in. obowiązki kierownika Katedry Geografii Fizycznej UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela