Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Maria Klon
Główny adres email
Renata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, o specjalności m.in.: logistyka, ekonomika transportu, transport lotniczy, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Stosunki Międzynarodowe, a następnie Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Ekonomii. Dodatkowo studiowała również kierunek Zarządzanie i Marketing na UŁ. Stypendystka półrocznego wyjazdu Erasmus we Francji na Université Paul Valéry w Montpellier.

W 2006 r. obroniła pracę magisterską pt. Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania pasażerskiego transportu lotniczego. Przeszłość i teraźniejszość, napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Rafała Matery, prof. UŁ.

W trakcie nauki zaliczyła staże w USA oraz Danii, pracując m.in. w działach marketingu i sprzedaży trzech linii lotniczych.

Po studiach pracowała w sektorze przedsiębiorstw, na stanowiskach m.in.: specjalisty ds. eksportu, a następnie przez kilka lat, jako specjalista ds. logistyki (transportowej, międzynarodowej) w globalnej korporacji.

W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora, po obronie dysertacji pt. Sektor pasażerskich przewozów lotniczych w Unii Europejskiej w świetle procesu liberalizacji, napisanej pod kierunkiem naukowym promotora prof. zw. dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego.

Od 1 października 2012 r. nieprzerwanie zatrudniona, jako pracownik naukowo-dydaktyczny, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Początkowo, jako asystent, a od 1 listopada 2016 r., jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego. Następnie, od 1 marca 2017 r. była pracownikiem Katedry Logistyki, a od lutego 2019 r. jest adiunktem w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa.

Poliglotka, posługująca się płynnie językami: angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim.

Należy do polskiej sekcji międzynarodowej organizacji ERSA (European Regional Science Association).

Osiągnięcia naukowe

Wyróżnienia i nagrody:

 • dyplom dla najlepszego wykładowcy, prowadzącego zajęcia na kierunku Logistyka, w roku akademickim 2017/2018,
 • wyróżniony doktorat (2016),
 • medal za chlubne studia (2006).

Granty, projekty badawcze, staże naukowe:

 • 2014 r. - Uczestnictwo w projekcie pt. "Asystent Innowacji II - wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego", realizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.08.02.01-10-015/13-00. W ramach projektu realizacja szkoleń oraz stażu i autor projektu wprowadzenia innowacji marketingowych i organizacyjnych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
 • 2014 r. - Kierownik projektu pt. „Sektor pasażerskich przewozów lotniczych w Unii Europejskiej w świetle procesu liberalizacji” (Badania własne związane z rozwojem naukowym młodych naukowców)
 • 2013 r. - Kierownik projektu pt. „Zmiany w sektorze pasażerskich przewozów lotniczych w Unii Europejskiej w wyniku procesu liberalizacji w konkurencyjnym otoczeniu” (Badania własne związane z rozwojem naukowym młodych naukowców).
 • 2010 r. – 2011 r. - Doktorant stypendysta i autor projektu badawczego pt. Wpływ liberalizacji transportu lotniczego w Unii Europejskiej na rozwój sektora pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.” w ramach projektu pt. „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców D-RIM”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1

Publikacje:

Monografie naukowe:

Pisarek-Bartoszewska R., Pasażerski transport lotniczy w Unii Europejskiej. Wyzwania rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Artykuły w czasopismach:

 • Pisarek-Bartoszewska R., Galińska B., Multi-criteria Evaluation of Global Transportation Corridors Effectiveness. Case Study Analysis. In: Suchanek M. (eds) Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and Systems. TranSopot 2018. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 2019, s. 295-308
 • Pisarek-Bartoszewska R., Galińska B., The Supplier Selection Process in Regional Terms – Case Study Analysis, „Logistics and Transport”, 2019, nr 42 (2), s. 5-14
 • Pisarek-Bartoszewska R., Galińska B., Zrównoważone podejście do transportu lotniczego w kontekście innowacji organizacyjnych i produktowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2019, t. 20, z. 7, cz. 2, Logistyka w naukach o zarządzaniu, s. 221-232
 • Pisarek R., Transport intermodalny w obsłudze handlu zagranicznego na szlaku euroazjatyckim, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2018, nr XIX/2/2, s. 121-132
 • Pisarek R., Challenges for Ongoing Development of Regional Airports in Poland, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, nr XVIII/1/2, s. 139-153
 • Pisarek R., Innovative Aircraft in Air Transport Industry – a Comparative Analysis of Airbus and Boeing, „Logistics and Transport”, 2017, nr 3(35), s. 89-96.
 • Pisarek R., Akpinar M. T., Hızıroglu A., Data Mining Application in Air Transportation – a Case of Turkish Airlines, „Logistics and Transport”, 2017, nr 4(36), s. 79-88
 • Żółtaszek A., Pisarek R., Effectiveness of National Airlines in Europe – the DEA Approach, „Folia Oeconomica Stetinensia”, 2016, nr 16(2), s. 103-118
 • Pisarek R., The importance of passenger air transport and high-speed rail for regional development, [w:] Local and Regional Economy in Theory and Practice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 334, red. M. Markowska, D. Głuszczuk, B. Bal-Domańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, autor, s. 210-222
 • Pisarek R., Analiza porównawcza sytuacji, konkurencyjności i perspektyw rozwoju Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi w kontekście przewozów pasażerskich, [w:], Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 9, red. F. Sitkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2013, autor, str. 253-265
 • Pisarek R., Pasażerski transport lotniczy na świecie w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Ekonomiczne Problemy Usług, nr 46, Zeszyty Naukowe nr 575, red. B. Filipiak, A.Panasiuk, E.Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, autor, str. 247-256
 • Pisarek R., Air transport liberalisation in the European Union and its impact on development of the civil aviation sector in Poland, [w:] Comparative Economic Research Central and Western Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, autor, str. 45-58
 • Pisarek R., Alianse strategiczne w dobie globalizacji na przykładzie sojuszy linii lotniczych, [w:] Gospodarka w praktyce i teorii, Nr 1/2009, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, autor, str.101-109

Rozdziały w monografiach:

 • Pisarek R., Globalny rynek lotniczych przewozów towarowych. Tendencje i perspektywy, [w:] J. Banaś, Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2018, s.176-183
 • Pisarek R., European perspective – implementing change in public organizations, [w:] R. Pisarek, G. Dragoshi (red.), A Human being in Space and Time – anthropological Meeting at the Institute of History, University of Lodz. Law and Economic aspects, Tom II, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Kosiński, Łódź 2015, s. 75-83
 • Pisarek R., Rozwój usług przewozów lotniczych jako czynnik wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności krajów i regionów na przykładzie Polski, [w:] Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. A. Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2013, autor, s. 548-560
 • Pisarek R., Strategie rynkowe linii lotniczych w konkurencyjnym otoczeniu, [w:] Ekonomia i Zarządzanie w teorii i praktyce. Procesy integracji gospodarczej, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, autor, s. 213-234
 • Pisarek R., Sektor pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce w latach 2004-2009 w kontekście liberalizacji transportu lotniczego w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia i Zarządzanie w teorii i praktyce. Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, autor, s. 47-58
 • Pisarek R., Konkurencyjność na rynku pasażerskich przewozów lotniczych Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność w procesie globalizacji gospodarki, red. A. Lech, A. Starosta, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, współautor, s. 89-110
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary badawcze:

 • rynek usług transportowych,
 • liberalizacja transportu,
 • pasażerski i towarowy transport lotniczy,
 • strategie przedsiębiorstw na rynku transportowym,
 • ekonomika i innowacyjność transportu,
 • logistyka i spedycja międzynarodowa,
 • transport intermodalny w obsłudze handlu międzynarodowego.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

  Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

  Realizacja badań naukowych oraz publikowanie ich efektów.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka z przedmiotów: Ekonomika transportu; Spedycja międzynarodowa i usługi logistyczne, Outsourcing usług logistycznych.

  Prowadzenie wykładów do wyboru w j. obcym kierunkowych i ogólnowydziałowych, m.in.: Airports and Airlines Economics, Applied Transport Economics, Business Correspondence and Conversations, International Trade and Logistics i innych.

  Prowadzenie seminarium w j. angielskim: BA Research Project, MA Research Project.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela