Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Żaneta Maria Sosna
Główny adres email
Żaneta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2019 - do dziś - Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2019 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych (dyscyplina: finanse)

2012 - 2019 - Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2007 - 2012 - Studia I i II stopnia na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

rachunkowość zarządcza - wymiar operacyjny i strategiczny

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Rachunkowości Zarządczej

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;
  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
  • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:
  • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych, w tym także w procesie rekrutacji na studia oraz do Szkoły Doktorskiej;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów itp.;
  • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
  • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela