Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Klon
Główny adres email
Piotr.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłem jednolite studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obroniłem pracę doktorską pt. "Możliwości rozszerzenia zdolności eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego" na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie w pracy naukowo – badawczej zajmuję się powiązaniami rynków akcji z realną stroną gospodarki w wymiarze makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Prowadzę zajęcia i seminaria z tematyki obejmującej różnorodne zagadnienia związane z rynkami finansowymi, zarówno dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jak i studentów programów Erasmus i Mobility Direct, na dwóch wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Odpowiadałem za współpracę wydziału z firmą tradingową OSTC Poland oraz z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pełniąc funkcje sekretarza i koordynatora projektów szkoleniowych realizowanych przez Fundację.

Osiągnięcia naukowe
 • I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego, zorganizowanym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • II miejsce w VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zorganizowanym przez Fundację UEP
Zainteresowania naukowe

fundamentalne uwarunkowania zmienności cen akcji, długookresowy wzrost gospodarczy a stopy zwrotu na rynkach akcji, koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza, sekularne tendencje na rynkach finansowych, możliwości prognozowania stóp zwrotu na rynkach akcji, finanse korporacyjne, rynki akcji w krajach Europy Środkowo – Wschodniej

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych

  1. Przygotowywanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz z programów Erasmus i Mobility Direct

  2. Prowadzenie seminariów dyplomowych i magisterskich

  3. Przygotowywanie publikacji naukowych, udział w projektach badawczych (obecnie jako wykonawca w projekcie NCN Opus 17 pt. "Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Badanie rentowności, ryzyka, dynamiki oraz współzależności indeksów SRI na rynkach rozwiniętych oraz na rynkach wschodzących na świecie" pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Brzeszczyńskiego)

  4. Uczestnictwo w konferencjach naukowych

  5. Udział w bieżących pracach organizacyjnych katedry, instytutu i wydziału, inicjatywach z zakresu współpracy uczelni z innymi podmiotami

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela