Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Brzoza
Główny adres email
Magdalena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Za pracę magisterską pt. „Agencja pracy tymczasowej jako podmiot zatrudniający” nagrodzona w VIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2010 r. – rozprawa doktorska pt. „Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy – konstrukcja i charakter prawny”. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymała w 2020 r. – rozprawa habilitacyjna pt. „Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona”.

ORCID: 0000-0002-7454-927X

Od 2016 r. członek Komisji Rektorskiej UŁ ds. Regulaminu studiów, od 2020 r. również przewodnicząca.

Opiekun Studentów I roku na kierunku Polityka społeczna.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE

Osiągnięcia naukowe

Nagradzana nagrodami Rektora UŁ za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze w latach 2012, 2016 i 2019.

Zainteresowania naukowe

Autorka różnorodnych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym książek, komentarzy, artykułów i glos. Jej zainteresowania naukowe obejmują w szczególności problematykę zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami, prawnych środków przeciwdziałania bezrobociu, a także zatrudnienia tymczasowego i innych nietypowych form zatrudnienia. Uczestnik i główny wykonawca w naukowych projektach badawczych.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

  Obowiązki badawcze obejmują w szczególności: Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez ich publikacje. Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych. Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem. Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

  Obowiązki dydaktyczne obejmują w szczególności: Prowadzenie zajęć dydaktycznych i opracowywanie materiałów dydaktycznych. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym dyplomowych. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  Obowiązki organizacyjne obejmują w szczególności: Pracę w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach, pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku. Organizowanie konferencji, seminariów i innych form aktywności akademickiej. Wspieranie działania Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela