Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Sosna
Główny adres email
Agnieszka.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam z wyróżnieniem filologię polską (specjalność nauczycielska i dziennikarska) oraz kulturoznawstwo (specjalność filmoznawstwo i wiedza o mediach), w 2012 roku uzyskałam stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa (na podstawie rozprawy poświęconej liberackości dzieła literackiego). Od 2011 roku pracuję w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ (od 2011 jako asystent, od 2012 jako adiunkt). Jestem autorką monografii Liberackość dzieła literackiego (2015) oraz ponad pięćdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim, publikowanych w czasopismach oraz tomach zbiorowych. Współredagowałam również książkę Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału (2016).


Byłam współautorką nowatorskiego programu kierunku twórcze pisanie, a doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu studiów zdobywam również w ośrodkach zagranicznych (staż w Bath Spa University (UK)).


Od lat działam jako propagator literatury elektronicznej w Polsce (m.in. prowadzę warsztaty dla nauczycieli czy zajęcia z młodzieżą, publikuję także teksty popularnonaukowe dotyczące najnowszych form literackich). Zajmuję się również tłumaczeniem literatury cyfrowej (przełożyłam m.in. nagradzane (Nie)panowanie S. Bouchardona i V. Volckaerta). Bywam koordynatorem i/lub opiekunem literackich projektów artystycznych, również takich wykorzystujących najnowsze technologie (pod moją opieką powstał np. drukowany gamebook Kamienica opowieść grywalna M. Rojewskiej i K. Mazeranta (2014) czy narracja lokacyjna na smartfony Dzieje jednego pocisku M. Dziedzieli i Sz. Szula (2021)).


Od 2013 roku jestem aktywnym członkiem Electronic Literature Organization zaś od 2020 należę do zespołu redakcyjnego The Writing Platform (http://thewritingplatform.com). Działam również w ramach polskiego Centrum Badania Literatury Elektronicznej.

Osiągnięcia naukowe
 • Kierowniczka grantu IDUB (edycja 2021): projekt Między (re)konstrukcją a emulacją. Archiwizacja i popularyzacja literatury elektronicznej – archiwum twórczości Kate Pullinger (okres realizacji 2022-2023)
 • Stypendystka NAWA w programie im. Bekkera (2020-2022) – staż w Centre for Cultural and Creative Industries w Bath Spa University (UK) w związku z realizacją projektu Kate Pullinger and innovation in digital writing: from multimodal interactive narrative to haptic, corporeal reading
 • Stypendystka w projekcie Amplified Publishing (UK, 2021-2022) – realizacja projektu VR as a literary platform
 • Kierowniczka grantu z Funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego UŁ Poetyka gestu i cielesnego zanurzenia w literaturze XXI wieku – konteksty współczesnych strategii pogłębiania czytelniczej immersji (2020-2021)
 • Współwykonawca grantu z Funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego UŁ W stronę genologii transmedialnej. Gatunki literackie XXI wieku (2020-2021)
 • Laureatka Nagrody Rektora UŁ za cykl publikacji poświęconych literaturze elektronicznej (2017)
 • Kierowniczka grantu dla młodych naukowców w UŁ E-literatura w Polsce i na świecie (2017)
 • Kierowniczka grantu dla młodych naukowców w UŁ E-literatura i jej konteksty (2016)
 • Kierowniczka grantu dla młodych naukowców w UŁ Od liberatury do e-literatury (2015)
 • Kierowniczka grantu dla młodych naukowców w UŁ Liberatura i liberackość (2014)
 • Laureatka pierwszego miejsca w konkursie im. Cz. Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w Polsce (2006)
 • Czterokrotna stypendystka MEN/MENiS (2004-2008)
Zainteresowania naukowe

teoria i historia literatury, literatura elektroniczna, związki literatury z nowymi mediami, sztuka nowych mediów, korespondencja sztuk, genologia transmedialna


Moje zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim różne odmiany tzw. textual materialism (m.in. liberaturę) oraz literaturę elektroniczną. Skupiam się na współczesnych zmianach w spojrzeniu na kategorie takie jak książka, akt lektury czy literackość. Staram się analizować najnowsze formy literackie w kontekście kolejnych etapów rozwoju sztuki słowa, za kluczowe dla moich badań uznaję również spojrzenie na literaturę w szerszej perspektywie i rozpatrywanie nowych zjawisk literackich na tle ewolucji dostrzeganych w innych sztukach.

W ostatnim czasie najwięcej uwagi poświęcam nowym formom literatury elektronicznej (literatura VR/AR/XR, narracje lokacyjne, literatura grywalna, smartfonowe książki-aplikacje) oraz wykorzystaniu na potrzeby literatury nowych platform (np. Instagram, GoogleMaps czy WhatsApp). Interesuje mnie także włączanie ciała czytelnika w proces lektury oraz związane z tym rewizje poetyki dzieła literackiego (np. poetyka tekstów haptycznych).

W spektrum moich zainteresowań pozostaje również kwestia tłumaczenia i archiwizacji literatury elektronicznej oraz włączanie jej w programy nauczania na różnych szczeblach edukacji.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Teorii Literatury

  Pracuję na etacie naukowo-dydaktycznym, stąd moje obowiązki obejmują zarówno prowadzenie badań naukowych (także realizację indywidualnych/zespołowych projektów), jak i codzienną pracę ze studentami (prowadzenie konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, seminariów i wykładów) oraz działalność organizacyjną (układanie/korekta programów studiów, koordynowanie spotkań jednostki, funkcja opiekuna roku, organizowanie konferencji)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela