Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Brzoza
Główny adres email
Iwona.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (mgr geografii, specjalność zagospodarowanie środowiska i samorząd terytorialny). W 2012 r. w tej samej jednostce uzyskałam tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, przedstawiając rozprawę doktorską pt. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych. W latach 2009-2012 pracowałam jako asystent, a od 2012 r. - adiunkt - w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej. W okresie 2015-2016 byłam również zatrudniona w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

Od 2010 r. jestem członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma European Spatial Research and Policy. W latach 2012-2020 byłam reprezentantem krajowym w Stowarzyszeniu Europejskich Szkół Planowania (AESOP - Association of European Schools of Planning).Osiągnięcia naukowe

W roku 2012 r. otrzymałam zespołową nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (pierwszego stopnia) za cykl publikacji dotyczących problemów zagospodarowania i struktury przestrzenno-funkcjonalnej wielkich miast i metropolii na przełomie XX i XXI.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem i funkcjonowaniem miast. W szczególności dotyczy to dużych ośrodków miejskich i ich stref funkcjonalnych, prężności miejskiej oraz krajobrazu kulturowego. Bliska jest mi również problematyka powiązań przestrzennych oraz spójności terytorialnej, rozpatrywanej zarówno na poziomie subregionalnym (obszar metropolitalny), jak i lokalnym (integracja i dezintegracja przestrzeni miejskiej).

Stanowiska
 • adiunkt Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

  • kształcenie studentów
  • prowadzenie badań naukowych
  • uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela