Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Historyk literatury i edytor, absolwent i pracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii). Kierownik studiów podyplomowych „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych” oraz pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. praktyk zawodowych na specjalizacji edytorskiej w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego UŁ. Opiekun Studenckiego Koła Miłośników Oświecenia (wspólnie z dr Małgorzatą Pawlatą). Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Osiągnięcia naukowe

PUBLIKACJE

I Książki autorskie:

Wincenty Ignacy Marewicz, Zbiory poetyckie, oprac. i wstępem opatrzyła A. Petlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 365; (w serii WUŁ: Literaturoznawstwo. Edycje krytyczne).

Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, ss. 194.

II Studia i rozprawy (wybór):

Łódzka „Series Ceranea” – edycje i nowe odczytania zabytków wielu kultur („Series Ceranea”, t. 1–6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015–2020), „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2020, s. 381–392

Komentarze wydawcy do „Nefelonikones…” Wincentego Ignacego Marewicza, [w:] Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, red. B. Mazurkowa, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, s. 307–327.

Przysłowia i maksymy Wincentego Ignacego Marewicza „wczoraj i dziś”, „Parémie národů slovanských IX”, Ostravská Univerzita, Ostrava 2019, s. 211–225.

Źródła z epoki jako świadectwa polskiej i rosyjskiej recepcji opery Wincentego Ignacego Marewicza „Polusia, córka kołodzieja, czyli Wolność oswobodzona…”, „Napis” 2018, t. 23: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich, s. 225–241.

Przyczynek do badań nad ramą wydawniczą utworów dramatycznych Wincentego Ignacego Marewicza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, 4 (34), s. 147–162.

Sprawozdanie z naukowego sympozjum jubileuszowego Na szlakach literatury…, poświęconego Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej. „Napis” 2016, t. 22: Warunkiem trwałości jest przemiana. Kontynuacje, parafrazy i aluzje literackie, s. 296–305, (wspólnie z K. Goławską).

Głosem krytyka o niedyskrecji: „Satyra I. Sekret”, [w:] Czytanie Naruszewicza, [cz.] 1, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, s. 199–217, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, [cz.] 1.

Miłosne „odezwy” do Laury Wincentego Ignacego Marewicza, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. I, Przyjemności, pasje, upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 191–201.

„Останнє звернення до Лаури” Вінцента Ігнація Маревича (1755–1822) як зразок прози з віршами. „Проблеми Слов’янознавства” 2013, nr 62, s. 199–205, Wydawca Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki.

Wprowadzenie do lektury, [w:] Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Wydawca Katedra Edytorstwa, Łódź 2011, t. 5 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ”, s. 7–36.

Твори Iгнація Красіцького та Адама Міцкевича у вільних перекладах Петра Гулака-Артемовського. „Проблеми Слов’янознавства” 2011, nr 60, s. 123–130, Wydawca Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki.

Władca i poddany, pan i sługa — relacje na przykładzie bajki Ignacego Krasickiego „Pan i pies” oraz jej XIXwiecznych ukraińskich parafraz, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Wydawca Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 193–203.

Z przejawów zainteresowań bajkami Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku. „Czytanka” Markijana Szaszkewicza. „Prace Polonistyczne” 2007, t. 62, s. 51–66.

Bajki Adama Naruszewicza wobec innych realizacji gatunku w Oświeceniu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, t. 4, s. 147–162.

III Udział autorski i redakcyjny w realizacji tomików – edycji krytycznych utworów dawnych pisarzy, w serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, wykonanych ze studentami specjalizacji edytorskiej Filologii Polskiej UŁ i Pracownikami Katedry Edytorstwa UŁ, m.in.:

Jan Drozdowski, Literat z biedy. Umizgi dla przysługi, red. nauk. A. Petlak, wstęp i opracowanie tekstów M. Czapnik i B. Wolska, Łódź 2018, t. 9 z serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, ss. 265.

W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, red. A. Petlak i B. Wolska, wstęp E. Lewandowska, oprac. tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, Wydawca Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2016, t. 7 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, ss. 144.

Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Wydawca Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, t. 5 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, ss. 161.

F. Zabłocki, Wybór poezji, red. A. Petlak i B. Wolska, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, Łódź 2010, Wydawca Katedra Edytorstwa UŁ, t. 4 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, ss. 155.

F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, red. A. Petlak i B. Wolska, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska, Łódź 2009, Wydawnictwo UŁ, t. 3 serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, ss. 134.

A. Naruszewicz, Sielanki, red. A. Petlak i B. Wolska, wstęp. B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, Łódź 2007, Wydawnictwo Biblioteka, t. 2 serii: „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, ss. 161.

IV Projekty naukowe:

- kierownik indywidualnego grantu NCN (Nr DEC-2011/01/D/HS2/02852) Edycje krytyczne ze wstępem dzieł wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza (1755-1822). (grant naukowy, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki

- wykonawca w pierwszej edycji zespołowego projektu badawczego MNiSW „Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński”, pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Mazurkowej (0091/NPRH2/H11/81/2013)

Projekty badawcze w ramach funduszu rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego:

 • (edycja I) Utwory dramatyczne Wincentego Ignacego Marewicza – kierownik – 2019-2020
 • (edycja II) Wincenty Ignacy Marewicz i Wilno (kontynuacja) – kierownik – 2020-2021

V Nagrody:

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna za działalność naukową – za cykl publikacji – III stopnia – 2020

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze – publikacja Bajka na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, opracowanie tekstów B. Wolska, A. Petlak, A.Mateusiak, tom V serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego”, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011; przyznana w 2012 r.

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze – publikacja Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wybór erotyków, t. V serii "Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ", Wydawnictwo UŁ, 2009, ss. 134; przyznana w 2010 r.

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz za książkę Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku, Łódź 2008 przyznana 16.10.2009.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na literaturze polskiej epoki oświecenia, edytorstwie naukowym tekstów dawnych oraz polsko-ukraińskich związkach literackich w XVIII i XIX wieku.

W swoich dotychczasowych badaniach łączę kompetencje analityczno-interpretacyjne z wiedzą i doświadczeniem w zakresie edytorstwa tekstów dawnych, ze szczególnym uwzględnieniem utworów poetyckich, często przy tym wykorzystując doskonałą znajomość dwóch języków obcych: rosyjskiego i ukraińskiego. Mam doświadczenie w pracy zespołowej, sprawując opiekę nad studenckimi grantami UŁ, czy też biorąc udział w zespołowych projektach (pod kierunkiem Prof. dr hab. Barbary Wolskiej i z udziałem Studentów i Doktorantów), których efektem są edycje krytyczne utworów oświeceniowych z serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ”, opatrzone analityczno-interpretacyjnym wstępem. Kierownik indywidualnego grantu NCN (Nr DEC-2011/01/D/HS2/02852) na wykonanie edycji krytycznej utworów W.I. Marewicza (projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej w pierwszym konkursie SONATA); wykonawca w pierwszej edycji zespołowego projektu badawczego MNiSW „Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński”, pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Mazurkowej (0091/NPRH2/H11/81/2013).

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela