Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Dąb
Główny adres email
Magdalena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Przebieg pracy zawodowej

 • 2004–2008 – asystent w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ
 • 1 X 2008–30 IX 2011 – adiunkt w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze

 • Historia polityczna poszczególnych państw Bliskiego Wschodu
 • Historia konfliktów bliskowschodnich
 • Historia społeczna i kultura muzułmańskiego obszaru cywilizacyjnego
 • Sytuacja kobiet w krajach Bliskiego Wschodu
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

  Naukowo-dydaktyczne

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  1. Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.
  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym.
  3. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygodniu.
  4. Troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
  5. Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ i udział w publikowaniu ich wyników.
  6. Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej UŁ,w tym:
   • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych (na podstawie odrębnych powołań),
   • uczestniczenie w pracach organizacyjnych, tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
   • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Uczelni, wydziału i innych jednostek organizacyjnych UŁ.
  7. Kształcenie kadr poprzez wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich oraz wypełnianie obowiązków recenzenta i egzaminatora.
  8. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
  9. Przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej, również w formie elektronicznej).
  10. Dokładna znajomość zewnętrznych i wewnętrznych przepisów normatywnych,regulaminów i instrukcji obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika, a w szczególności Statutu UŁ, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UŁ.
  11. Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela