Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Topola
Główny adres email
Tomasz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kustosz dyplomowany Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

  Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w szczególności:

  • kieruje realizacją zadań organizacyjnych, naukowych, dydaktycznych i usługowych podległej jednostki, stosownie do przepisów prawnych oraz poleceń władz Uczelni;
  • jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach zakładowych i odpowiada za realizowaną w nich politykę kadrową, z zastrzeżeniem § 85 Statutu UŁ;
  • koordynuje działalność i sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek zakładowych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
  • opracowuje sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej;
  • odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece Uniwersyteckiej środkami i majątkiem.

  Do zadań Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:

  • upowszechnianie dostępu do publikacji i wyników badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i baz danych;
  • wspieranie działań zmierzających do tworzenia otwartych zasobów dydaktycznych i naukowych;
  • inicjowanie rozwiązań zapewniających społeczeństwu otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych;
  • prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych promujących politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych;
  • informowanie o programach publikowania otwartego prowadzonych przez wydawców w ramach podpisanych przez Uniwersytet Łódzki licencji i umów;
  • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Repozytorium UŁ;
  • reprezentowanie Uniwersytetu Łódzkiego w pracach Koalicji Otwartej Edukacji;
  • współpraca z Prorektorem ds. nauki i jednostkami UŁ w zakresie zadań wynikających z pełnionej funkcji.
  • monitorowanie i raportowanie Rektorowi UŁ postępów we wdrażaniu otwartego dostępu w Uniwersytecie Łódzkim;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela