Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maria Sosna
Główny adres email
Maria.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyłam studia geograficzne i uzyskałam tytuł magistra geografii (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna). Studia doktoranckie ukończyłam na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską pt. „Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej) napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Liszewskiego. Po jej obronie uzyskałam tytuł doktora nauk geograficznych. Swoje kwalifikacje naukowe rozszerzyłam o wiedzę z zakresu informacji naukowej ukończywszy Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobyta wiedza i kwalifikacje zawodowe umożliwiają mi kształcenie studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Pokrywa się to z moimi osobistymi zainteresowaniami i pasją dalszego poznawania świata w jego historycznym jak i współczesnym kształcie.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

1. Potencjał przemysłowy i jego przemiany w okresie transformacji gospodarczej, [w:] Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź 1998
(współautor E. Marczyńska-Witczak; nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 1999 roku).
2. Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988-1996, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach,
XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 1998.
3. Atlas Miasta Łodzi, plansza nr 26: Przemiany terenów przemysłowych Łodzi w latach 1938-1999, ŁTN, Łódź 2002.
4. Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej), ŁTN, Łódź 2004.
5. Łódzki szlak konny jako przykład markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”,
2012 nr 86 (współautor B. Gosik).
6. Muzea jako miejsca spotkań biznesowych, [w:] Przestrzenie komunikacji, red. J. Kędzior i inni, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015 (współautor B. Gosik).
7. Wpływ turystyki biznesowej na rozwój gminy i miasta Tomaszów Mazowiecki, „Zeszyty Naukowe Uczelni im. Marii Skłodowskiej-Curie”, 2015 z. 3 (współautor B. Gosik).
8. Business tourism as a direction of tourism development in Łódź,„Scientific Reviev of Physical Culture”, Vol. 5, issue 3, Rzeszów 2015.
9. Rola centrum handlowego w procesie gentryfikacji miast, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016 nr 443 (współautor B. Gosik).

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

 • turystyka biznesowa
 • geografia miast
 • turystyka industrialna
 • globalne problemy ekologiczne
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Regionalnych

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria)
  2. recenzowanie prac dyplomowych
  3. udział w opracowywaniu programu kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja
  4. opracowywanie planów zajęć dla kierunku Turystyka i Rekreacja
  5. opiekun praktyk studenckich na kierunku Turystyka i Rekreacja

  6. członek Rady Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela