Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 1995 roku ukończyłem pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra biologii w zakresie biologii molekularnej. Dwa lata później uzyskałem tytuł magistra biologii w zakresie genetyki drobnoustrojów. Bezpośrednio po obronie pracy magisterskiej rozpocząłem studia doktoranckie na Stacjonarnym Studium Doktoranckim Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii. W roku 2001 zostałem zatrudniony w Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk na etacie asystenta. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie genetyki uzyskałem w październiku 2002 roku. W listopadzie 2002 roku zostałem zatrudniony w Katedrze Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego kierowanej przez prof. dr hab. Janusza Błasiaka, na etacie adiunkta. W roku 2007 przebywałem na stażu naukowym (post-doc) w Stanach Zjednoczonych w Temple University w Filadelfii w laboratorium kierowanym przez prof. dr hab. Tomasza Skórskiego. W czerwcu 2011 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii o specjalności genetyka molekularna. W październiku 2011 r. awansowałem na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, na którym pracuję do dzisiaj. W roku 2020 uzyskałem tytuł profesora.

Osiągnięcia naukowe

W trakcie mojej kariery akademickiej aktywnie uczestniczyłem w kształceniu młodszej kadry na etapie prac magisterskich i doktorskich. Byłem/jestem promotorem 5 prac doktorskich i 20 prac magisterskich. Opracowałem i prowadzę autorskie 2 wykłady monograficzne oraz 10 wykładów kursowych ze studentami Biologii, Biochemii oraz Genetyki Wydziału BiOS UŁ, Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, Logopedii z Audiologią Wydziału Filologicznego UŁ. Moje doświadczenie dydaktyczne uzupełniają seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, konwersatoria oraz zajęcia praktyczne z biochemii, genetyki molekularnej i statystyki. Jako kierownik 5 projektów naukowych na kwotę ponad 1,5 miliona złotych stworzyłem i zarządzałem wieloosobowymi zespołami, które w ramach współpracy międzynarodowej i krajowej, pod moim przewodnictwem realizowały postawione przed nimi cele. Ponadto, jako opiekun naukowy zarządzałem 3 projektami naukowymi. Wszystkie kierowane przeze mnie projekty zakończone były w terminie i zaowocowały recenzowanymi pracami naukowymi.

Ogółem, na mój dorobek naukowy składa się 69 recenzowanych prac naukowych, które były cytowane według bazy Google Scholar 1437 razy (h-index 21). Za osiągnięcia naukowe zostałem wyróżniony nagrodą zespołową przez Rektora UŁ, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi i International Union Against Cancer.

Zainteresowania naukowe

Moja działalność badawcza skupia się głównie na czterech niezależnych od siebie kierunkach badawczych: oceny właściwości prozdrowotnych metabolitów tryptofanu w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego człowieka, bioinformatyce molekularnej związanej z wykorzystaniem DNA do rozwiązywania problemów informatycznych, analizy właściwości biologicznych syntetycznych pochodnych tiocukrów oraz naprawie uszkodzeń DNA w kontekście poszukiwania nowych możliwości terapii przeciwnowotworowych wykorzystujących inhibitory naprawy dwuniciowych pęknięć DNA – NHEJ i HRR oraz roli w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym.

Stanowiska
 • profesor Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela