Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alicja Brzoza
Główny adres email
Alicja.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Poza pracą zawodową oraz obowiązkami rodzinnymi lubię aktywny wypoczynek na łonie przyrody, np.nordic-walking, wycieczki rowerowe, prace w ogrodzie. Wspieram zagrożone gatunki roślin i zwierząt (współpracuję z WWF). Fotografuję przemijanie czasu.

Osiągnięcia naukowe

Wraz z mężem, prof.Wojciechem Popczykiem, należymy do pionierów rozwoju w Polsce specjalności naukowej Przedsiębiorczość rodzinna.

01.10.2005r. Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki pt.:"Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój" (współautorzy: J.Jeżak, W.Popczyk).

06.07.2005r. III Nagroda Naukowa TNOiK im.profesora Karola Adamieckiego za publikację pt.:"Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój" (współautorzy: J.Jeżak, W.Popczyk) za łączenie Teorii z Praktyką.

2014r. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP.

Uwieńczenie długoletniej pracy naukowej w specjalności Przedsiębiorczość Rodzinna stopniami naukowymi: 2000r. stopień doktora, 2019r. stopień doktora habilitowanego.

Popularyzacja wiedzy i promowanie przedsiębiorczości rodzinnej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zainteresowania naukowe

Interesuję się historią i kulturą starożytnych cywilizacji. Chętnie czytam współczesną literaturę psychologiczno-obyczajową oraz słucham muzyki filmowej.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

  Wykonuje obowiązki dydaktyczne, badawcze i organizacyjne (kształci i wychowuje studentów, prowadzi działalność naukową, uczestniczy w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału, Uczelni). Jest zobowiązana do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria magisterskie i licencjackie) z dyscypliny finanse, m.in.podstawy finansów, finanse przedsiębiorstw, finanse firm rodzinnych, zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i na świecie, zwłaszcza w sferze finansów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela