Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Brzoza
Główny adres email
Magdalena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką i pracownikiem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 • 1995-1999: ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku: Filologia polska, w zakresie Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (na Uniwersytecie Łódzkim)
 • 1999: uzyskałam tytuł magistra Filologii polskiej w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na Uniwersytecie Łódzkim)
 • 1999-2004: odbyłam studia doktoranckie w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 • 2004: uzyskałam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie Bibliologii (na Uniwersytecie Łódzkim)
 • 2013: otrzymałam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie Bibliologii i Informatologii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)
 • od 2020 r. pracuję na stanowisku prof. uczelni

Tytuł mojej pracy magisterskiej: „Biblioteka u Pana Grohmana": reportaż na łamach „Gazety Wyborczej” jako rezultat przemian zachodzących w prasie polskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. (promotor: prof. Oskar St. Czarnik)

Tytuł mojej pracy doktorskiej: Problem wyboru: promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wiek. (promotor: prof. Oskar St. Czarnik)

Tytuł mojej rozprawy habilitacyjnej: Książka na łamach polskich czasopism współczesnych u progu XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.

Pełnione przeze mnie funkcje:

 • od 2015 jestem redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”
 • 2009-2015: byłam członkiem Rady Redakcyjnej tamże
 • 2006-2008: pełniłam funkcję sekretarza Redakcji Naukowo-Dydaktycznej tamże
 • 2018: pełniłam funkcję sekretarza ds. mediów w Komitecie Organizacyjnym V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia (Łódź, 24-25 września 2018)
 • 2016: byłam sekretarzem ds. mediów w Komitecie Organizacyjnym IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia (Łódź, 20-21 października 2016)
 • 2014: byłam członkiem Komitetu Organizacyjnego Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”, (Łódź, 16-17 października 2014)
 • 2010: pełniłam funkcję sekretarza Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestrzeń informacyjna książki” (Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
 • 2007/2008: byłam sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej Studentów w UŁ
 • 2005: pełniłam funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego w pracach Komisji Socjalnej w Dziale Spraw Bytowych Studentów UŁ

Wybór moich publikacji: zob. Magdalena Przybysz-Stawska (profesor nadzwyczajna doktor habilitowana) – Katedra Informatologii i Bibliologii (lodz.pl)

Pełnię także funkcję recenzenta w wielu czasopismach naukowych, m.in.: "Bibliotheca Nostra", "FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych", "Nowa Biblioteka", „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

Jestem również członkiem organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


 • 2019: Nagroda Rektora UŁ III stopnia za publikację Słownik członków ŁTN. Łódź 20181
 • 2013: Nagroda Akademii Innowacji
Osiągnięcia naukowe

Zob. biogram.

Zainteresowania naukowe

Interesuję się historią starożytną i historią Polski, szczególnie początkami państwa polskiego.

W wolnych chwilach czytam literaturę iberoamerykańską i powieści historyczne.

O ile pozwalają na to obowiązki, podróżuję.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Informatologii i Bibliologii

  Zajmuję się badaniami w zakresie analizy współczesnych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora prasowego. Interesują mnie zwłaszcza związki prasy polskiej z szeroko rozumianą kulturą, w tym literaturą.

  Aktualnie prowadzone przeze zajęcia dydaktyczne to m.in.:

  • Wstęp do mediologii
  • Współczesny rynek medialny
  • Zarządzanie informacją w mediach
  • Monitoring mediów
  • Współczesny rynek prasowy w Polsce
  • Seminarium magisterskie.

  Zajmuję się również historią prasy w Polsce i na świecie.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela