Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Robert Maria Sosna
Główny adres email
Robert.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałem w 2006 r. na podstawie rozprawy „Matematyka w czternastowiecznej filozofii i teologii. Natura i struktura wielkości ciągłych w dziełach Ryszarda Kilvingtona”, napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Jung. W 2018 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego. Podstawą habilitacji była monografia: „Suisetica inania. Ryszarda Swinesheada spekulatywna nauka o ruchu lokalnym” (Łódź 2017). W tomie tym znalazła się edycja krytyczna fundamentalnego dla „Księgi kalkulacji” traktatu „O ruchu lokalnym”, przygotowana na podstawie zachowanych średniowiecznych źródeł rękopiśmiennych.

W Instytucie Filozofii UŁ jestem zatrudniony od 2001 r., najpierw na stanowisku asystenta, a od 2006 na stanowisku adiunkta.

Osiągnięcia naukowe

Wykaz najnowszych publikacji

1. Richard Swineshead’s Liber calculationum in Italy: the Codex Bibl. Naz. San Marco, lat. VI.226 and Its Significance, „Recherches de Théologie et Philosophie médiévales”, 84(2) 2017, s. 407—426.

2. Suisetica inania. Ryszarda Swinesheada spekulatywna nauka o ruchu lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017. [monografia]

3. Richard Swineshead's Theory of Motion, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019. [monografia]

4. Continuous Time and Instantaneous Speed in the Works of William Heytesbury and Richard Swineshead, "Early Science and Medicine" Vol. 25, issue 3 (2020), 205—223.

5. (z Elżbietą Jung) Towards the Modern Theory of Motion. Oxford Calculators and the New Interpretation of Aristotle, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2020. [monografia]

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania obejmują historię filozofii średniowiecznej i historię nauki europejskiej od Arystotelesa do Newtona i Leibniza. W swojej pracy badawczej skupiam się na czternastowiecznej szkole oksfordzkich kalkulatorów, a szczególnie na – uznawanej za najwybitniejsze dzieło powstałe w niej powstałe – „Księdze kalkulacji” Ryszarda Swinesheada. Pracuje obecnie nad przygotowaniem współczesnej edycji krytycznej „Księgi kalkulacji”.

Pozanaukowo interesuję się historią nauki i techniki, szczególnie historią lotnictwa, kilka moich artykułów i recenzji zostało zamieszczonych w czasopismach: Aeroplan (Polska) i "Scale Aviation Modeller International" (Wielka Brytania).

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Filozofii

  Zajęcia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej dla studentów kierunku Filozofia (I i II stopnia), seminaria i translatoria z jęz. angielskiego.

  Projekt badawczy NCN Opus 19: "Opracowanie naukowe i przygotowanie krytycznego wydania komentarza Ryszarda Kilvingtona do "O powstawaniu i ginięciu" Arystotelesa, na podstawie zachowanych łacińskich kopii rękopiśmiennych", UMO-2020/37/B/HS/00105

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela