Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agata Maria Klon
Główny adres email
Agata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności


Jestem językoznawczynią. Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki. Prowadzę zajęcia z zakresu współczesnego języka rosyjskiego. Moje publikacje naukowe i dydaktyczne są wyrazem moich zainteresowań badawczych. Od początku swojej pracy zawodowej starałam się ponadto promować zdolną młodzież, wyjeżdżałam ze studentami na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, założyłam Językoznawcze Koło Naukowe Młodych Rusycystów, a następnie przez wiele lat byłam jego opiekunem. Piastowałam także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Rusycystyki. Obecnie jestem redaktor naczelną czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossicaˮ. Choć bycie wykładowcą akademickim nie jest łatwe, to nie wyobrażam sobie wykonywania innego zawodu. Kontakty z młodymi ludźmi inspirują, zobowiązują, motywują. Prywatnie jestem miłośniczką hiszpańskiego kina, twórczości Iwana Turgieniewa oraz tańca. Kocham ludzi pogodnych, prostolinijnych, skromnych i empatycznych. Moim mottem życiowym są słowa Stefana Żeromskiego: Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Granica krzywdy leży w sumieniu, leży w sercu ludzkim (Ludzie bezdomni).

Osiągnięcia naukowe

Mój dorobek naukowy można podzielić na kilka kręgów tematycznych i aspektowych. Kręgi tematyczne dotyczą pola semantycznego nietrzeźwości oraz problematyki zwierzęcej. Kręgi aspektowe dzielą się na studia leksykograficzne, studia teoretyczne związane z frazeologią oraz studia konceptualne o profilu semantyczno-kulturowym. Wyniki badań zostały dotąd zaprezentowane w trzech monografiach autorskich: Studium lingwistyczne i kulturologiczne rosyjskich frazeologizmów z komponentami сердце i душа (Łódź: Wyd. Primum Verbum, 2013), Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny (na materiale frazeologii) (Łódź: Wyd. UŁ, 2018), Zarys frazeologii Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) (Łódź: Wyd. UŁ, 2021), kilkudziesięciu artykułach naukowych opublikowanych w Polsce (Łódź, Szczecin, Płock, Katowice, Kraków) i za granicą w Chersoniu (Ukraina), Kijowie (Ukraina), Smoleńsku (Rosja), Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), Moskwie (Rosja), Irkucku (Rosja), Szumenie (Bułgaria), Belgradzie (Serbia). Jestem również współautorką Polsko-ukraińskiego słownika frazeologicznego oraz autorką skryptu Rosyjska frazeologia i frazeografia. Skrypt z ćwiczeniami do nauki języka rosyjskiego dla studentów filologii rosyjskiej. Redaguję monografie i czasopisma naukowe, biorę udział w konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą oraz realizuję projekty badawcze. Dwukrotnie byłam nagradzana przez Rektora UŁ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne są ściśle powiązane z przedmiotami, jakie prowadzę na UŁ. Koncentrują się one wokół:

 • frazeologii słowiańskiej, w szczególności polskiej i rosyjskiej frazeologii somatycznej i animalistycznej;
 • frazeografii dwujęzycznej;
 • badań kognitywnych osadzonych w kontekście kulturowym;
 • badań z zakresu językowego obrazu świata;
 • semantyki i pragmatyki tekstu;
 • kultury języka rosyjskiego;
 • roli fonetyki w nauczaniu języka rosyjskiego.
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa

  Pracuję na stanowisku adiunkta. W zakresie moich obowiązków jest praca naukowa i dydaktyczna, w tym: pisanie publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych, prowadzenie seminariów licencjackich. Pełnione funkcje: członek zespołu ds. programów dydaktycznych w Instytucie Rusycystyki UŁ, koordynator systemu ECTS w Instytucie Rusycystyki UŁ (studia magisterskie) oraz redaktor naczelna „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossicaˮ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela