Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Klon
Główny adres email
Joanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania UŁ od października 2008 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od grudnia 2018 roku starszy wykładowca, prowadzący zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Logistyka Wydziału Zarządzania UŁ. W latach 2019-2020 Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Nieruchomościami Komercyjnymi Property Manager. Od 2018 roku Koordynator programu TOP YOUNG 100 na Uniwersytecie Łódzkim organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów.

Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Logistyka w sieciach usługowych
 • Zarządzanie strategiczne i projektowe w logistyce
 • Uwarunkowania prawne i finansowe w logistyce

Od 2000 roku jestem również praktykiem w biznesie odpowiedzialnym za zarządzanie strategiczne, mapowanie oraz optymalizację procesów w sektorze usługowym.


Osiągnięcia naukowe

Publikacje

2021

 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Wskaźniki jakości działalności grup zakupowych na przykładzie KOMANDOR S.A., „Problemy Jakości” (0137-8651), 2021, vol. 53, nr 1, s. 10-18 [DOI] [URL].
2020
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Lodówkomaty jako innowacyjny element w łańcuchu dostaw sieci handlowych, [w:] J. Brzeziński, A. Rudnicka-Reichel (red.), Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw (978-8-3822-0312-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 59-70 [DOI] [URL].
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Ocena jakości logistyki usług i jej egzemplifikacja, „Problemy Jakości” (0137-8651), 2020, nr 11, s. 7-15 [DOI] [URL].
2016
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 515-555.
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, The marketing-sales organizations as the way of internationalizing of the small and medium enterprises, „Management” (1429-9321), 2016, vol. 20, nr 2, s. 290-306.
2015
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Group Purchasing Organization (GPO) as a means of business costs savings, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2015, vol. 6, nr 1, s. 56-70.
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Grupy zakupowe i formy ich organizacji na przykładzie firm województwa łódzkiego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr 19, s. 75-86.
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Perspektywy powstania grup producenckich w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki” (1644-275X), 2015, nr 31, s. 107-121 [DOI].
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Bartosz Romaniszyn, Wpływ grup zakupowych na efektywność operacyjną przedsiębiorstwa na przykładzie Komandor Łódź S.A, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr 19, s. 111-120.
Zainteresowania naukowe

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych to zarządzanie strategiczne w logistyce, funkcjonowanie grup zakupowych i ich efektywność, zwłaszcza w logistyce usług.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Logistyki

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym. Liczba godzin dydaktycznych ustalana przez władze UŁ i właściwe przepisy prawa. Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej UŁ, w tym: praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych - na podstawie odrębnych powołań; uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.; współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi, wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Uczelni, wydziału i innych jednostek organizacyjnych UŁ. Wszelkie działania wykonywane z troską o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Szczegółowy zakres obowiązków określa karta stanowiskowa zatwierdzona przez władze UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela