Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Brzoza
Główny adres email
Beata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką socjologii i psychologii. Obecnie pracuję na stanowisku profesora naszej uczelni. W swojej praktyce łączę wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, socjologii emocji oraz psychologii społecznej z praktyką doradczą dla firm i instytucji. Bliskie jest mi podejście interdyscyplinarne w nauce. Byłam współtwórcą i sekretarzem studiów podyplomowych Public Relations oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych „Skuteczny Kierownik Sektora Publicznego”. Posiadam wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż przez kilka lat byłam specjalistą w dziale HR dużej spółki giełdowej. Jestem autorką wielu publikacji dotyczących m. in. kultury organizacyjnej oraz emocji w pracy zawodowej, w tym zachowań emocjonalnych w środowisku pracy.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii emocji, socjologii pracy oraz socjologii organizacji i zarządzania. Poruszana problematyka dotyczy zagadnień związanych z kulturą organizacyjną, pracą oraz kierowaniem emocjami. Większość badań prowadzonych jest z użyciem metod jakościowych, w tym metodologii teorii ugruntowanej, w paradygmacie interakcjonistycznym.

Prywatnie lubię poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, malarstwo Williama Turnera, architekturę Normana Fostera i Zahy Hadid oraz zapach sawanny o poranku i karaibskie plaże.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

  Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

  1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:

  a) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

  b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

  g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

  i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

  j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

  2) w zakresie obowiązków naukowych:

  a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

  b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

  d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;

  e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

  f) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

  g) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

  h) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.

  3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:

  a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

  c) organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;

  d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

  e) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

  f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

  g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela