Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Edyta Maria Sosna
Główny adres email
Edyta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka filologii polskiej na UŁ. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 r. na podstawie rozprawy Ekspresywność nagłówków wGazecie Wyborczej”. Tematem rozprawy habilitacyjnej, wydanej w 2012 roku, były Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym. Jako nauczyciel akademicki pracuje na Wydziale Filologicznym, prowadząc zajęcia na filologii polskiej, logopedii i dziennikarstwie.

Osiągnięcia naukowe

Kilkadziesiąt publikacji, w tym pozycje zwarte, artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych, np. Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Nazwy własne w funkcji nieonomastycznej, Nowa formuła debaty telewizyjnej, Strategie nominacyjne i nazewnicze w politycznym dyskursie medialnym, Kontratekstualność i kontradyskursywność jako typ relacji intertekstualnej. Członkostwo w towarzystwach naukowych, udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych, recenzowanie publikacji, w tym dorobku w postępowaniach awansowych, promowanie doktorów. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień, jak: terminologia naukowa, w szczególności terminologia biologiczna, funkcje języka, komizm językowy, specyfika i funkcjonowanie nazw własnych, komunikacja medialna, gatunki debaty publicznej, reguły dyskursu publicznego, techniki argumentacyjne, kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, psycholingwistyczne uwarunkowania nauczania języka jako drugiego. Poza tym interesuję się psychologią poznawczo-behawioralną i neuropsychologią.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

  Pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na filologii polskiej, logopedii i dziennikarstwie.Badania naukowe w zakresie językoznawstwa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela