Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aneta Maria Topola
Główny adres email
Aneta.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Historyk i historyk sztuki, studia magisterskie Uniwersytet Warszawski Historia Sztuki 1993, doktorat Uniwersytet Łódzki 2000 r. habilitacja 2014, profesor w Uniwersytecie Łódzkim od 2016 r. Od 2016 r. sprawuje funkcję Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2020 Kolegium Dziekańskie (wraz z prof. Pawłowską) zostało wybrane na drugą kadencję.

Poza jednostką uniwersytecką prof. Pawłowska od roku 2011 jest wybranym na już na kolejna kadencję aktywnym członkiem Zarządu Polskiego Instytutu Studiów Nad Sztuką Świata (http://www.world-art.pl/), którego jest też założycielem.

Ekspert Komisji Europejskiej (od 2016), jest członkiem: sieci naukowej COST (od 2016), Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2016; od 2019 Przewodnicząca Wydziału VI Sztuki i Nauk o Sztuce). Od 2015 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku 2017 należy także do grupy naukowo-badawczej Proxectos e Estudos Sobre Patrimonio Cultural = Project and Studies on Cultural Heritage (GI-1907), utworzonej na Universidade de Santiago de Compostela w Hiszpanii. Od 2017 r. jest członkiem „International Visiting Faculty” of Chandigarh University Punjab Indie, zaś od 2018 r. jest „external scientific fellow” (zewnętrzny pracownik naukowy) na Wydziale Historycznym University of West Bohemia, Plzen.

Kierownik grantów:

EU oraz NCBIR: „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” POWR.03.01.00-00-T141/18. Kwota finansowania 958 947 PLN

NCBiR: Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej. Kwota finansowania 2 913 175,59 PLN

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Projekt pn. Andrzej Jocz (1941-2019) zachować od zapomnienia
03.02.2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu naukowy/aplikacyjny krajowe 21 000,00 zł
„Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
06.10.2020 Minister Edukacji i Nauki edukacyjny krajowe/EU 129 780,00 zł
Doktorat Wdrożeniowy III edycji 1)Wykorzystanie technologii hologramu 3D oraz Pepper Ghost w przestrzeniach wystawowych muzeum jako środek interaktywnej komunikai z widzem. Sposoby i ocena implementacji 30.10.2019 Ministerstwo
Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
naukowy/aplikacyjny krajowe 265 857,28 zł
Doktorat wdrożeniowy III edycji 2)Problem dostępności informacji w instytucjach publicznych oraz podmiotach ekonomii społecznej i kultury i sztuki dla osób słabo- i niesłyszących 30.10.2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowy/aplikacyjny krajowe 332 514,96 zł

Staż naukowo badawczy, Problemy muzealnictwa i kolekcjonerstwa afrykańskich artefaktów
w Czechach w kontekście badań nad kolonializmem. West Bohemia Pilsen, Czech Republic
01.12.2018 NAWA naukowy krajowy/zagraniczny 3 700,00 zł
Doktorat wdrożeniowy II edycji pn "Ocena oraz weryfikacja współczesnych metod przekładu kodu wizualnego obiektu sztuki i obiektu historycznego na język opisowy w przestrzeni edukacyjnej ekspozycji muzealnej" 30.10.2018 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowy/aplikacyjny krajowe 144 000,00 zł
Osiągnięcia naukowe

Nagrody:

Nagroda Rektora UŁ Zespołowa I stopnia za publikację European Culture: Unity in Diversity, Cambridge Scholars, Newcastle 2011 (2012).

Nagroda Rektora UŁ II stopnia za publikację Sztuka i kultura Afryki Południowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (2014).

Nagroda zespołowa Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii „publikacje książkowe” za publikacje Ex Africa semper aliquid novi.

Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015).

Nagroda Rektora UŁ Zespołowa I stopnia (wraz z J. Sowińską-Heim) za publikację Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (2017)

Nagroda naukowa LUMEN 2017 (Leaders in University Management) w kategorii Specjalnej za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”.

Wyróżnienie „Łódzkie Eureka 2017” przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w kategorii „nauka” za projekt pt. „Opracowanie metodologii naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki oraz jej implementacja w łódzkich muzeach” (2018).

- Projekt "Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką" , zdobył srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online.

- Nagroda Rektor UŁ Organizacyjna I Stopnia 2020.

- Nagroda Rektora UŁ Dydaktczna I Stopnia Zespołowa 2021

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: sztuka polska XIX i XX wieku, sztuka i kultura Afryki Południowej oraz audiodeskrypcja i udostępnianie dzieł sztuki.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby

  pracownik badawczy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela