Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jolanta Sosna
Główny adres email
Jolanta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 1983 r. ukończyłam studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską na temat: Antroponimy ksiąg parafialnych Waliszewa z XVIII i XIX wieku pisałam pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Dejny. W 1996 r. obroniłam pracę doktorską, pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Gali na temat: Procesy ustalania się nazwisk oraz ich derywatów (na przykładzie parafii Mąkolice). W 2014 r. uzyskałam tytuł doktora habilitowanego na podstawie publikacji Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historią.

Od 2019 r. pracuję na stanowisku profesora Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2018 roku opracowałam historię Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, ukazując początki jednostki, jej rozwój, pracowników i kierowników oraz powstałe w Zakładzie publikacje.

W 2018 r. byłam inicjatorem przystąpienia Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej do ogłoszonego przez NCBiR konkursu na modelowy projekt kształcenia nauczycieli. Projekt Modelowe kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest przez Wydział Filologiczny we współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym. W latach 2018-2021 pełniłam funkcję koordynatora projektu na kierunku filologii polskiej oraz głównego wykonawcy. W ramach projektu opracowałam w 2019 program kształcenia nauczycieli na kierunku filologii polskiej, sylabusy zajęciowe, sylabusy praktyk oraz programy praktyk.

Osiągnięcia naukowe

Opublikowałam kilkadziesiąt artykułów z zakresu kształcenia językowego, literackiego i kulturowego, a ponadto publikacje zwarte, których byłam autorem, redaktorem i współautorem:

Konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej, Łódź 2002 (redakcja, współautorstwo, wstęp).

Trylogia polonijna. Język polski – historia – geografia. Czytanka. Ćwiczenia, zeszyt 1-2, Chicago-Łódź 2010-2011 (cykl podręczników dla ucznia i nauczyciela dla klas 5-7).

Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historią, Łódź 2013.

Polonistyczna dydaktyka ogólna, Łódź 2019 (redakcja, współautorstwo); publikacja nagrodzona nagrodą pierwszego stopnia Rektora UŁ za najlepszy podręcznik w 2019 roku.

Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku. Łódź 2020 (redakcja,wstęp, współautorstwo)

We wrześniu 2017 r. byłam organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku.


Zainteresowania naukowe

W początkowym okresie pracy interesowałam się onomastyką (głównie antroponomastyka) oraz szkolną nauką o języku oraz szkolną dydaktyką polonistyczną, która z czasem stała się głównym przedmiotem moich zainteresowań, obejmując kształcenie językowe, literackie i kulturowe, a także problemy kształcenia szkolnego. W latach 2005-2006 prowadziłam badania w szkole podstawowej i w gimnazjum na temat wpływu kultury żywego słowa (szczególnie ćwiczeń w recytacji i estetycznym wygłaszaniu) na umiejętność czytania w aspekcie technicznym oraz w aspekcie rozumienia czytanego tekstu. W 2017 roku prowadziłam wśród młodzieży wszystkich typów szkół województwa łódzkiego badania na temat stosunku uczniów do języka polskiego jako przedmiotu. Ze szkolną dydaktyką polonistyczna wiążą się również zainteresowania: literaturą dla dzieci i młodzieży, kulturą żywego słowa nauczaniem dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Osobną grupę zainteresowań stanowi szkolna edukacja regionalna, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi jako małej ojczyzny ucznia.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

  Pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

  Obowiązki

  • prowadzenie zajęć ze studentami (m.in. dydaktyka kształcenia językowego; dydaktyka literatury i kultury, dydaktyka ogólna, emisja głosu, kultura języka dla nauczycieli)
  • opieka nad praktykantami specjalizacji nauczycielskiej
  • współpraca z nauczycielami-polonistami i szkołami w zakresie popularyzowania wiedzy o języku, literaturze i kulturze
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • rozpowszechnianie wyników badań poprzez ich publikację
  • udział w konferencjach, seminariach, zebraniach naukowych
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela