Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje życie zawodowe jest związane z Uniwersytetem Łódzkim, na którym też ukończyłam dwa kierunki studiów magisterskich. Od początku zatrudnienia przeszłam wszystkie stopnie awansu naukowego, pracując w Katedrze Rachunkowości. W mojej pracy badawczej koncentruję się na zagadnieniach rozwoju rachunkowości, zwłaszcza zarządczej, i jej roli społecznej, a także aspektach metodologicznych nauki rachunkowości. Ważne wydarzenia i etapy w moim biogramie zawodowym to:

 • Od 22.07.2020 do dziś ­– Zatrudniona na stanowisku profesora
 • 21.07.2020 – Otrzymanie tytułu profesora nauk społecznych nadanego przez Prezydenta RP
 • 01.10.2012 – 30.09.2016 – Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ
 • Od 1.10.2008 do dziś – Kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości,
 • 1.07.2008 – 21.07.2020 – Profesor nadzwyczajny UŁ / profesor uczelni
 • 26.06.2008 – Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 01.01.1996 ­– 30.06.2008 - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Wydział Zarządzania, UŁ
 • 30.10.1995 – Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UŁ
 • 17.11.1989 – Tytuł zawodowy magister w zakresie filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • 1985/1986 – Studium Podyplomowe Doskonalenia Pedagogicznego dla Młodych Nauczycieli Akademickich UŁ (roczne)
 • 01.11.1985 – 31.12.1995 – asystent stażysta i asystent, Katedra Rachunkowości UŁ
 • 19.06.1985 – Tytuł zawodowy magister w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji – specjalność ekonomika i organizacja przemysłu, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Jestem członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aktywnie działając w jej komisjach (obecnie):

 • Komisja do spraw „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) – od września 2011 r. pełnię funkcję redaktora naczelnego tego ogólnopolskiego czasopisma, w a latach 2000 -2011 sprawowałam funkcję sekretarza Komitetu Redakcyjnego ZTR;
 • Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości – członek od 2015 r.
Osiągnięcia naukowe

Mój opublikowany dorobek naukowy liczy ok. 190 prac, w tym 51 publikacji współautorskich. Wyniki badań naukowych przedstawiałam na licznych konferencjach krajowych i 20 zagranicznych. Dotychczas byłam promotorem ponad 330 obronionych prac magisterskich i dwóch doktorskich.

Za pracę naukowo-dydaktyczną otrzymałam:

 • Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za opublikowaną rozprawę doktorską – 1996 r.
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2008 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 2009 r.

Nagrody uczelniane i środowiskowe:

Zainteresowania naukowe

W zakresie moich zainteresowań naukowych są następujące obszary tematyczne:

 • rozwój rachunkowości zarządczej w skali globalnej i w Polsce,
 • projektowanie i zastosowanie systemów rachunkowości zarządczej w podmiotach gospodarczych,
 • teoria i metodologia rachunkowości,
 • historia rachunkowości jako praktyki i nauki,
 • krajowe i międzynarodowe regulacje sprawozdawczości finansowej – uwarunkowania i skutki zastosowania,
 • rola rachunkowości w odwzorowaniu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Stanowiska
 • profesor Zakład Teorii Rachunkowości

  • Kierowanie Zakładem Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości - wspieranie procesu kształcenia i rozwoju naukowego pracowników Zakładu
  • Prowadzenie badań naukowych w zakresie rachunkowości zarządczej, teorii i historii rachunkowości
  • Prowadzenie wykładów na studiach I i II stopnia, w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling
  • Prowadzenie seminarium magisterskiego nt. ,,Systemy i metody rachunkowości a zarządzanie jednostkami gospodarczymi”
  • Kierowanie pracami doktorskimi w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  • Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz II Komisji Doktorskiej
  • Kierowanie specjalnością Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami na Wydziale Zarządzania
  • Wypełnianie obowiązków organizacyjnych na Wydziale Zarządzania UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela