Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Sosna
Główny adres email
Mariusz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Etapy kariery naukowej:

 • 1979 magisterium: ekonomia (ekonometria i statystyka): Symulacja na modelu ekonometrycznym branży na przykładzie przemysłu bawełnianego.
 • 1989 doktorat: ekonomia (ekonometria) Ekonometryczny model systemu cen dla gospodarki Polski.
 • 2002 habilitacja: ekonomia (ekonometria) Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych.

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Łódzkim:

 • od 2005 członek dwóch komisji ds. przewodów doktorskich
 • 2005-2008 prodziekan ds. studenckich i informatyzacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, członek Komisji Regulaminowej, członek Wydziałowej Komisji ds. Nauczania, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • 2012-2016 członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
 • 2008-2012 dyrektor Instytutu Ekonometrii
 • 2011-2012 pełnomocnik rektora ds. organizacji kierunku unikatowego analityka gospodarcza i projektu na kierunki zamawiane Analityka gospodarcza - studia z przyszłością
 • od 2012 r. redaktor naczelny czasopisma Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Oeconomica

Aktywność naukowa i organizacyjna poza uczelnią

 • Polski partner Inforum (Interindustry Forecasting Project University of Maryland) od 1985 r
 • Ekspert International Atomic Energy Agency (IAEA) w latach W latach 2014-2021 w zakresie oceny wpływu sektora produkcji energii elektrycznej na gospodarkę i potencjału energii jądrowej w krajowych strategiach łagodzenia zmian klimatu.
 • Członek Naukowej Rady Statystycznej przy GUS w latach 2005--2008 (sekretarz Rady) oraz 2009-2012 (wiceprzewodniczący Rady)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • IIOA (International Input–Output Association) od 1989 r.
 • PSESiZN (Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych) od 1998 r.
 • AMFET (Association for Modelling and Forecasting of Economies in Transition) - członek Zarządu 2005-2013, Prezydent 2007-2009 .

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 nagroda indywidualna I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne
 • 2015 Złoty Krzyż Zasługi
 • 2012 Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 • 2011 Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dziedzinie działalności naukowej za książkę pt. Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski
 • 2008 nagroda indywidualna I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne
 • 2008 Medal „UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce”
 • 2005 Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2005 Legitymacja nr 1 Honorowego członka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim (w uznaniu zasług związanych z powstaniem Towarzystwa)
 • 2004 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1999 Złota odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1998 Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i organizacyjne
 • 1989 II nagroda w konkursie GUS na najlepsze prace doktorskie z zakresu statystyki, ekonometrii, demografii i zastosowań informatyki
 • 1988 Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 1979 III nagroda w konkursie GUS na najlepsze prace magisterskie z zakresu statystyki, ekonometrii, demografii i zastosowań informatyki
Osiągnięcia naukowe

Autor opracowań badawczych i ekspertyz z zakresu modelowania powiązań gospodarki i środowiska, wpływu cen energii i handlu emisjami na gospodarkę, długookresowych skutków reformy systemu ubezpieczeń społecznych, modelowania sektora ubezpieczeń gospodarczych, dyfuzji nowych technologii, szacowania skutków wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce.

Recenzent w czasopismach naukowych: Managerial Economics, Climate Policy, Structural Change and Economic Dynamics, Central European Journal of Operations Research, Ststistics in Transition, Przegląd Statystyczny, Sustainable Development, Ekonometria, Economic Modelling.


Projekty badawcze:

2016-2019 Chief Scientific Investigator IAEA CRP I12006: Assessments of the Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies (projekt współfinansowany przez MNiSW).
2015-2017, ekspert IAEA CRP I12005: Project Assessing the National and Regional Economic and Social Effects of Nuclear Programs (projekt współfinansowany przez MNiSW).
2012-2014 kierownik NCN: Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych".
2012-2013 ekspert Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników. Opracowanie eksperckie:Model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny służący prognozowaniu i wyznaczaniu trendów zmian w sferze badawczo-rozwojowej i innowacji w ujęciu regionalnym i krajowym.
2011-2012 ekspert Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników.
2010-2012 ekspert Europejski Fundusz Społeczny: Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego.
2009-2011 ekspert Europejski Fundusz Społeczny: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego.
2008-2010 ekspert IPL.2012 Sp. z o.o., spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki: Impact - wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski.
2008-2009 ekspert Związek Miast Polskich: Dochody JST na tle dochodów budżetu państwa. Analiza porównawcza. Projekt przygotowany na zlecenie.
2009-2011 kierownik KBN: Analiza skutków wprowadzenia Systemu Handlu Emisjami EU ETS dla polskiej gospodarki z wykorzystaniem wielosektorowego modelu IMPEC.
2007-2009 kierownik KBN: Analiza ekonomicznych i społecznych skutków zmian cen energii w polskiej gospodarce.
2005-2007 ekspert KNUiFE, Deloitte: Budowa, implementacja komputerowa i wykorzystanie modelu sektora ubezpieczeń gospodarczych.
2006-2008 ekspert 6FP: Economic modelling targeted to support policies that aim at the transition to sustainable economic structures.
2001-2004 koordynator z ramienia UŁ 5FP: Is Europe sustainable? MOdelling opportunities and limits for restructuring Europe towards SUStainability.
2003-2005 kierownik KBN: Modelowanie możliwości i ograniczeń zmian strukturalnych w Europie w kierunku osiągnięcia wzrostu zrównoważonego.
1995-2001 ekspert MF: Modelowanie skutków reformy ubezpieczeń społecznych. Długookresowe projekcje skutków reformy systemu ubezpieczeń społecznych do raportu Bezpieczeństwo dzięki różnrodności
1999-2001 ekspert KBN: Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenia wybranych członków Unii Europejskiej. Prognozy dla polskiego sektora MSP do 2010r. Rekomendacje dla polityki
1999-2000 ekspert MF, Barents Co.:.Strategic Pan for the Reform of the Polish Property Tax System.
1996-1998 kierownik KBN: Budowa modelu ekonomiczno-ekologicznego dla Polski.
1991-1994 ekspert KBN: Postęp techniczny a bezrobocie. Analiza ekonometryczna skutków dyfuzji nowych technologii z uwzględnieniem aspektów regionalnych.
1995-1999 ekspert KBN: Modele przepływów międzygałęziowych i ich zastosowania w okresie transformacji polskiej gospodarki.
1992-1994 ekspert KBN: Przemiany strukturalne w gospodarce polskiej - modele i analizy symulacyjne.
Zainteresowania naukowe

Budowa i wykorzystanie wielosektorowych modeli makroekonomicznych do prowadzenia badań nad systemami i procesami ekonomicznymi:

 • powiązania gospodarki i środowiska
 • rola energii w gospodarce
 • wpływ procesów demograficznych na system ubezpieczeń społecznych
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

  Kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego, upowszechnianie wyników działalności naukowej (artykuły, monografie), uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela