Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grażyna Topola
Główny adres email
Grażyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuje w Instytucie Psychologii od 1979 roku. Specjalizuje się w zakresie psychologii wychowania i edukacji. Równolegle z pracą naukową w latach 1979 – 2004 zdobywała doświadczenie w zakresie praktyki psychologicznej, skoncentrowanej na diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wybitnie uzdolnionych oraz przejawiających dysfunkcje rozwojowe). Współpracowała z Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi, Fundacją Oświatową „Nasza Szkoła”, prowadzącą Szkoły oraz Ośrodek Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej. Od 2005 do 2015 roku pełniła funkcję profesora wizytującego w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie od roku 2011 była kierownikiem kierunku Muzykoterapia oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma Konteksty Kształcenia Muzycznego. W latach 2011-2020 pełniła funkcję kierownika Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka w Instytucie Psychologii. Od 2012 do 2015 roku była Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Od 2012 r. jest zastępcą redaktor naczelnej czasopisma naukowego Psychologia Wychowawcza, wydawanego przez Wydawnictwo APS w Warszawie.

Osiągnięcia naukowe

Poraj-Weder, M., Pasternak, A., Poraj G., (2020). Money, possessions and happiness: the relationships between subjectiive and relative assessment of young adults’ material situation, materialism and well-being. Psychologia Wychowawcza, tom 59 (73), nr 17, 65-81.

Poraj, G., Poraj-Weder, M. (2018). Agresja pomiędzy rodzeństwem – ciemna strona socjalizacji w rodzinie? Psychologia Wychowawcza, tom 56 (70), nr 14, 155-173.

Poraj, G., Poraj-Weder, M. (2018). Aggression Between Siblings – The Dark Side of Socjalization in The Family. EDUCATINAL PSYCHOLOGY SPECIAL ISSUE, 129-145.

Romanowicz, M., Limont, W., Poraj, G. (2018). Perfekcjonizm i agresja u osób uzdolnionych plastycznie. Psychologia Wychowawcza, 2018, tom 56 (70), nr 14, 204-229.

Romanowicz M., Limont W., Poraj G. (2018). Perfectionism And Aggression in Artistically Gifted Persons. EDUCATINAL PSYCHOLOGY SPECIAL ISSUE, 146-169.

Kupnicka, Z., Poraj, G., Kaźmierski, J. (2017). ADHD u osób dorosłych – rozpoznawanie, przyczyny i skutki. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 17 (3), 195–202.

Paszkowska-Rogacz, J., Poraj, G. (2017). Indywidualne właściwości a tendencja do prokrastynacji u studentów. Psychologia Wychowawcza, tom 54, nr 12, 108–121.

Poraj, G. (2016), Podmiotowe determinanty funkcjonowania w zawodzie nauczyciela.W: W. Leżańska, A. Felisiak (red.). Nauczyciel wczesnej Edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych ( s. 17-28). Łódź: Wyd. UŁ.

Poraj, G. (2015). Wypełnianie zadań rozwojowych ucznia w relacji z nauczycielem. W: A. Delecka-Bury (red.). Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego (s.45-66). Toruń: Wyd. Adam Marszałek

Poraj, G. (2014). Agresja i przemoc w rodzinie. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny (s.483-505). Warszawa: PWN.

Poraj, G. (2014). Problemy adaptacji zawodowej nauczycieli żyjących samotnie i w rodzinach. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red). Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 211-232 ). Łódź: Wyd. UŁ.

Poraj, G. (2014). Profile psychologiczne nauczycieli a ich funkcjonowanie w roli zawodowej. Psychologia Wychowawcza , 47(5), 131-146.

Poraj, G. (2014), Aggressive Education of Children in The Family Environment. Kultura i Edukacja , 6, 162-182.

Poraj, G. (2013), Poziom syndromu agresji a funkcjonowanie w roli zawodowej u nauczycieli. W: D. Borecka-Biernat (red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężenia (s.141-166 ). Warszawa: Difin.

Poraj, G., Kumik, E. (2013). (red.). Konteksty kształcenia muzycznego. Muzyka-Edukacja-Rozwój. Łódź: Wyd. Akademii Muzycznej.

Poraj, G., Kumik, E. (2012). (red.). Konteksty kształcenia muzycznego. Prace teoretyczne i badawcze. Łódź: Wyd. Akademii Muzycznej.

Poraj, G, Kumik, E. (2011). (red.). Konteksty kształcenia muzycznego. Zagadnienia ogólne. Łódź: Wyd. Akademii Muzycznej.

Poraj, G. (2012). Poczucie bezpieczeństwa jako regulator aktywności zawodowej nauczycieli. W: T. Rostowska, W. Budziński (red.) Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości (s.110-137). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Poraj, G. (2011). The level of optimism and professional adaptation in teachers, Polish Journal of Social Science, vol VI, No. 1, 2011, Elbląg University of Humanities And Economy. 59-81.

Poraj, G. (2011). Psychological occupational stressors and teacher’s burnout. Vzgoja in Izobrażevanje, 4, 33-41.

Poraj, G. (2011). Biologiczne, psychologiczne i społeczne podłoże a kontrola i profilaktyka zachowań agresywnych. W: D.Borecka-Biernat (red.). Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych (s.169-191). Kraków: Impuls.

Poraj, G. (2011). Nadzieja na sukces jako predyktor adaptacji zawodowej nauczycieli. W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.). Rodzina i praca w warunkach kryzysu (307-321). Łódź: Wyd. UŁ

Poraj, G. (2010). Psychological Models of Female Teachers’ Functioning in Their Professional Role. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 1, 31-46.

Poraj, G. (2010). Struktura rodziny a adaptacja zawodowa nauczycieli. W: T. Rostowska i A. Pelplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, s. 229 – 243.

Poraj, G. (2009). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Poraj, G. (2009). Psychologiczne funkcjonowanie nauczycielek w okresie menopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 2, 108-111.

Poraj, G. ( 2009). Adaptacja zawodowa nauczycielek w okresie prokreacyjnym i menopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 4, 222-227.

Poraj, G. ( 2009). Osobowość jako predyktor zawodowego wypalania się nauczycieli. Medycyna Pracy, 60 (4), 273-282.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań:

 • Psychospołeczne uwarunkowania agresji oraz sposoby jej zapobiegania i kontrolowania. Agresja w rodzinie. Retrospektywna ocena roli relacji rodzinnych i rodzeństwa w formowaniu się agresji u młodych dorosłych
 • Diagnozowanie środowiska nauczycielskiego z jego konsekwencjami dla adaptacji zawodowej oraz kierowania rozwojem dzieci i młodzieży
 • Psychologia muzyki. Predyktory i inhibitory rozwoju kariery zawodowej muzyków
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

  1. Zadania dydaktyczne:

  • wykłady "Wprowadzenie do psychologii" ( I rok, studia dzienne i zaoczne); "Agresja u ludzi" ( V rok, studia dzienne i zaoczne); seminaria magisterskie (prowadzenie i recenzowanie prac magisterskich)

  2. Zadania naukowe:

  • prowadzenie badań naukowych z obszaru problematyki agresji (aktualny projekt badawczy: Retrospektywna ocena roli relacji rodzinnych i rodzeństwa w formowaniu się agresji u młodych dorosłych)
  • udział w konferencjach naukowych popularyzujących wyniki prowadzonych badań
  • promotorstwo rozpraw doktorskich
  • recenzowanie rozpraw doktorskich
  • recenzowanie artykułów naukowych, recenzje wydawnicze monografii autorskich i zbiorowych

  3. Zadania organizacyjne:

  • uczestnictwo w Radach Wydziału Nauk o Wychowaniu; w Komisji d/s nadawania stopni naukowych przy WNoW
  • uczestnictwo w Radzie Instytutu Psychologii UŁ
  • udział w Komisji d/s akceptacji tytułów prac magisterskich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela