Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem dyrektorem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, na którym w roku 1978 rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta. W 1986 roku obroniłam pracę doktorską poświęconą problematyce rehabilitacji dzieci niedowidzących. W roku 2015 uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji „Techniki samooceny psychologicznej w doradztwie zawodowym”. W 2016 roku decyzją Rektora UŁ uzyskałam stanowisko profesora UŁ. W mojej 43-letniej pracy naukowej znaczące miejsce zajmują publikacje poświęcone psychologii pracy i doradztwu zawodowemu, poruszające główne aspekty wyborów zawodowych, ich uwarunkowań psychologicznych oraz procesu doradczego. Opublikowałam ponad 60 raportów z badań, artykułów i książek. Do najważniejszych i licznie cytowanych publikacji należą Psychologiczne podstawy wybory zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, , Parents as counsellors of their children.

Mam doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych związanych w doradztwem zawodowym, wśród których wyróżniają się: LINK - Career Services for Better Jobs (2011-2012) oraz Family Career Compass - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career (2013-2015).

Brałam udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz odbywałam staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich takich jak Uniwersytet w Padwie, Uniwersytet Macedoński w Salonikach, University College i Trinity College w Dublinie. Byłam członkiem zespołów eksperckich opracowujących raporty m. in na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiej Fundacji Szkoleniowej (European Training Foundation) w Turynie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Międzynarodowego Towarzystwa Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG) Polskiego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Osiągnięcia naukowe

Mam doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych związanych w doradztwem zawodowym, wśród których wyróżniają się: LINK - Career Services for Better Jobs (2011-2012) oraz Family Career Compass - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career (2013-2015).

W latach 1994 - 1996 – brałam udział w tworzeniu programu specjalności psychologicznej “Doradztwo zawodowe” na Uniwersytecie Łódzkim na zlecenie Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej, British Council i Banku Światowego w ramach projektu TOR8. Obecnie w Instytucie Psychologii UŁ prowadzę wykłady i seminaria dotyczące problematyki psychologii biznesu, doradztwa zawodowego i diagnozy psychologicznej. Prowadzę też wykłady popularyzujące wiedzę z tego zakresu zarówno wśród praktyków jak i badaczy W Polsce i za granicą, miedzy innymi jako podwykonawca programu Komisji Europejskiej TAIEX.

Zainteresowania naukowe

Obecnie kontynuuję badania związane z doradztwem zawodowym koncentrując się na rozwojowej problematyce dorosłości, dojrzałości do kariery i podejmowania decyzji zawodowych.

Celem badań prowadzonych obecnie w Zakładzie Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery Instytutu Psychologii jest kompleksowa analiza współzależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi (przywiązanie i bezpieczeństwo), zmiennymi podmiotowymi ułatwiającymi radzenie sobie ze zmianami i wychodzenie poza zastaną rzeczywistość (samokontrola, postrzeganie ryzyka, odwaga i tolerancja niejednoznaczności) a zdolnością adaptacji do kariery i wskaźnikami dorosłości.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

  Kieruję Instytutem Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu

  Dbam o rozwój naukowy pracowników

  Dbam o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

  Biorę udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotów: psychometria i doradztwo kariery

  Prowadzę i recenzuję prace dyplomowe

  Opracowuję materiały dydaktyczne do prowadzonych zajęć

  Przeprowadzam egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe

  Prowadzę badania naukowe związane z psychologią pracy i doradztwem kariery

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela